LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCH

RECEPTION REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:...

Phiên bản/ Version:...

Ngày ban hành/ Date of issues:..

 

…………, ngày……tháng……năm……

[Dated]

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCH

GUEST RECEPTION VOTES

 

Kính gửi/ Respectfully to:...........................................

 

Bộ phận.................................................. đề nghị Ban Giám đốc duyệt được tiếp khách như sau:

The Department proposed to the Board of Management to receive the reception as follows:

1.      Lý do tiếp khách/ Reason for reception:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.      Danh sách khách mời/ List of guests:

Stt

No

Tên khách

Name of guest

Tên cơ quan

Name of agency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Danh sách cán bộ công ty/ List of company officers:

Stt

No

Tên cán bộ

Name of officer

Bộ phận

Department

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Nội dung đón tiếp/ Reception contents:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5.      Chi phí/ Expenses:

Stt

No

Loại chi phí

Type of expenses

Đơn giá

Unit price

Số lượng

Quantity

Thành tiền

Amount

Ghi chú

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total:........................................................................................................................

 

 

 

Bộ phận đề nghị

suggestion department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Giám đốc

DIrector

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.