LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

APPOINTMENT REGULATION

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issuance:

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ

PROPOSAL FORM FOR APPOINTMENT OF OFFICER

Căn cứ theo quyết định bổ nhiệm.............................................................................................

Pursuant to the appointment decision.....................................................................................

 

Họ tên/Full name:.......................................................................................................................

Năm sinh/Date of birth:.............................................................................................................

MSNV/Employee number:........................................................................................................

Chức danh/Position:...................................................................................................................

Phạm vi công việc/The scope of work:....................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chức danh đề nghị bổ nhiệm/Title proposed appointment:..................................................

......................................................................................................................................................

Lý do bổ nhiệm/Reason for appointment:...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến Phòng nhân sự/Opinion of Human Resources Department:....................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc/Opinion of the Director:......................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Trường hợp giám đốc đồng ý chủ trường, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy trình của công ty.

In case the director agrees with the owner, the department shall complete the procedures according to the process of the company.

 

Người đề nghị

REQUESTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

TRƯỞNG Phòng NHÂN SỰ

the head of HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

Giám đốc

director

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.