[LOGO]

 

QUY CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:

Phiên bản:

Ngày ban hành:

 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:

Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là:

Trình độ:

Kinh nghiệm:

Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế

 

Cao

 

Trung bình

 

Thấp

 

Họ tên:

Chức vụ:

Tuổi:

Dự đoán thời gian cần thay thế là:

Trình độ:

Kinh nghiệm:

Họ tên:

Họ tên:

Chức vụ hiện tại:

Tuổi:

Dự đoán thời gian cần thay thế là:

Trình độ:

Kinh nghiệm

Họ tên:

Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

 

 

 

 

 

 

 

[LOGO]

 

THE REGULATION ON APPOINTMENT

Doc code:

Version:

Date issued:

 

PROMOTION LETTER

Current position:

Full name: ................................Age:................... Estimated time to replace is:

Level:

Experience:

Those who have the ability to replace

Ability to be replaced

 

High

 

Medium

 

Low

 

Full name:

Position:

Age:

Estimated time to replace is:

Level:

Experience:

Full name:

Full name:

Current position:

Age:

Estimated time to replace is:

Level:

Experience:

Full name:

Those who have the ability to replace

Ability to be replaced

Ability to be replaced

Ability to be replaced

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.