LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

APPOINTMENT REGULATION

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issuance:

 

PHIẾU THÔNG TIN CÁN BỘ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

INFORMATION FORM FOR DESIGNATE THE OFFICER

 

 

 

Họ tên/Full name: .........................................................................................Tuổi/Age:....................................

Chức vụ hiện hành/Current position:.................................................................................................................

Trình độ/Educational level:...............................................................................................................................

Kinh nghiệm/Experience:..................................................................................................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là/Estimated time to replace is:.......................................................................

Những người có khả năng thay thế/

Those who have the ability to replace

Khả năng được thay thế/

Ability to be replaced

 

Cao/High

 

Trung bình/Medium

 

Thấp/Low

 

 

Họ tên/Full name: .....................................................................

Tuổi/Age: ..................................................................................

Chức vụ/Position: .....................................................................

Trình độ/Educational level: ......................................................

Kinh nghiệm/Experience: ........................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...........................................

Estimated time to replace is: ....................................................

 

Họ tên/Full name: .....................................................................

Tuổi/Age: ..................................................................................

Chức vụ/Position: .....................................................................

Trình độ/Educational level: ......................................................

Kinh nghiệm/Experience: ........................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...........................................

Estimated time to replace is: ....................................................

Những những có thể thay thế/

These can be replaced

Khả năng được thay thế/

Ability to be replaced

Những những có thể thay thế/

These can be replaced

Khả năng được thay thế/

Ability to be replaced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…tháng…năm……

[Dated]

Người lập

form maker

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

Trưởng phòng nhân sự

the Human Resource ManagerMENT

 (Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

 

Giám đốc điều hành

excutive director

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.