TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

REGULATION OF APPRENTICE ADMINISTRATOR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

VOTES DETERMINE THE PROBATIONARY ADMINISTRATOR NEEDS

Bộ phận có nhu cầu/ Department:

Ngày ghi phiếu/ Date of recording:

Stt/ No

Chức danh/

Position

Tiêu chuẩn/

Standard

Số lượng/

Amount

Lý do/

Reason

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày .... tháng .... năm ....
Dated

Trưởng bộ phận

A Head of department

Phòng hành chính nhân sự

Human resource

Giám đốc

Director

 

                                                                        

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.