PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

"Tên cơ quan chủ quản"
Tên tổ chức chứng nhận được chỉ định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(Từ ngày.../…/20... đến ngày.../…/20....)

Kính gửi: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tên tổ chức chứng nhận được chỉ định: ......................................................................

2. Địa chỉ: ............................................................................................................................

3. Điện thoại: …………….. Fax: …………………. E-mail:.......................................

4. Tình hình hoạt động

………………… (tên tổ chức chứng nhận được ch định) báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy từ ngày../…/20... đến ngày.../…/20... như sau:

a) Đơn vị được chứng nhận trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị được chứng nhận

Địa chỉ

Sản phẩm, hàng hóa

Tên quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận

(ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

b) Đơn vị có chứng ch đã bị thu hi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị được chứng nhận

Địa chỉ

Sản phẩm, hàng hóa

Tên quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận

(ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đ xut (nếu có)

…………………… (tên tổ chức chứng nhận được ch định) báo cáo Cục An toàn lao động./.

 

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.