CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc LậpTự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

APPENDIX ON THE EXTENSION OF HOUSE LEASE TERM

Hôm nay, ngày …………………….., tại ………….., chúng tôi gồm

Today, [DATE], at [VENUE], we include the followings:

 

BÊN CHO THUÊ...........................................................................................................................

THE LANDLORD:

ĐẠI DIỆN BỞI: .............................................................................................................................

REPRESENTED BY:

CHỨC VỤ: .....................................................................................................................................

POSITION                 

ĐỊA CHỈ:.........................................................................................................................................

ADDRESS 

GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ:..................................................................................................

BUSINESS LICENSE NO: 

 

BÊN THUÊ.....................................................................................................................................

THE TENANT

ĐẠI DIỆN BỞI: .............................................................................................................................

REPRESENTED BY:

CHỨC VỤ: .....................................................................................................................................

POSITION                 

ĐỊA CHỈ:.........................................................................................................................................

ADDRESS 

GIẤY PHÉP ĐĂNG KINH DOANH SỐ:..............................................................................

BUSINESS REGISTRATION LICENSE NO: 

 

XÉT ,

WHEREAS

-       Hợp đồng thuê nhà số …………….. ngày  ….. (“Hợp đồng thuê”) đối với căn nhà tại địa chỉ …….. (“Tài sản thuê”) giữa Bên Thuê Bên Cho thuê sẽ hết hạn vào ngày ………..

The House Lease Agreement dated …………… (the “Lease Agreement”) in relation to the house located at ………………… (the “Property”) between the Landlord and the Tenant shall expire on …………………

-       Bên Thuê vẫn nhu cầu tiếp tục sử dụng Tài sản thuê theo các mục đích như quy định tại Hợp đồng thuê.

The Tenant wants to continue to lease the Property for the purposes as in the Lease Agreement.

-       Bên Cho Thuê chủ sở hữu hợp pháp đối với Tài sản thuê vẫn tiếp tục nhu cầu cho thuê Tài sản thuê nêu trên.

The Landlord is the legal owner to the Property and wants to continue the Lease with the Tenant.

Trên sở đó, hai Bên bằng phụ lục này thống nhất gia hạn Hợp đồng thuê nhà với những nội dung cụ thể như sau:

On that basis, the Parties by this Appendix agree to extend the term of the Lease Agreement with the following terms and conditions:

  1. Thời hạn thuê

Term of the Lease

Thời hạn thuê được gia hạn từ ngày  …………….. đến hết ngày ………………

The Term of the Lease shall be extended from ……………. to  ………………

  1. Giá thuê

Lease Price

Giá thuê trong thời gian gia hạn thêm : ……………../tháng (bằng chữ ………… đồng/tháng)

The lease price during the extended period shall be ……………. VND/month  (in words: ………. Vietnam dongs/month).

Giá thuê trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

The lease price is VAT exclusive.

  1. Điều khoản chung

Miscellaneous

-       Các nội dung không được quy định trong phụ lục này được áp dụng theo quy định của Hợp đồng thuê.

If any content not to be mentioned in this Appendix, the Lease Agreement shall apply.

-       Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

This Appendix is made in 02 (two) copies, each Party keeps 01 (one) copy for the implementation.

 

BÊN A/ PARTY A

( ghi họ tên/name and signature)

BÊN B/ PARTY B

( ghi họ tên/name and signature)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.