Số: …./PLQC/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------oOo------

TP. HCM, ngày ……  tháng ….  năm  ........

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO

Số........../PLHĐ
 

-           Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

-           Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

-           Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện & nhu cầu của các Bên;

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. ...... Chúng tôi gồm có:

BÊN A:  CÔNG TY

-      Địa chỉ             :

-      Điện thoại       :         

-      Tài Khoản số  :                                              tại Ngân Hàng:

-      Đại diện          :                                              Chức vụ:

-      MSDN             :

BÊN B:  CÔNG TY

-      Địa chỉ             :

-      Điện thoại       :         

-      Tài khoản số   :                                              tại Ngân Hàng:

-      Đại diện          :                                                Chức vụ:

-      MSDN             :

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục số ......................................, ngày……tháng……năm………cụ thể như sau:

STT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC CẦN LÀM

TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

XÁC NHẬN CỦA BÊN A

(ký tên)

1

 

Nội Dung quảng cáo

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

2

Chi Tiết quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-         Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng dịch vụ quảng cáo được ký ngày.......tháng.......năm..........

-         Bên B sẽ liệt kê các công việc của mình trong phụ lục này.

-         Phụ lục Hợp đồng được lập thành (02) hai bản, mỗi bên giữ (01) một bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

-         Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Số…./QC/2017 và có giá trị kể từ ngày ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 

 

 

 

Họ và tên:.....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:.....................................................

Chức vụ:.......................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.