TÊN CÔNG TY/ COMPANY’S NAME

-----

Số/ No: ...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Independence - Freedom - Happiness

 

 

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

         

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ/ LEGAL BASE

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015/ Enterprise Law No. 68/2014/QH13 on 26 November 2014 became effective as from 1 July 2015;
 -
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/ Decree No.8/2015/ ND-CP on 14 September 2015 of the Government on business registration;;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp/ Decree No. 96/2015 / ND-CP on 19 October 2015 of the Government detailing some articles of the Law on Enterprises;;

II/ THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP/ GENERAL INFORMATION ABOUT ENTERPRISES

- Tên doanh nghiệp/ Company’s name: ...........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarters address:...................................................

- Ngành nghề kinh doanh/ career of business:……………………………….

- Vốn điều lệ đã đăng ký/ Registered charter capital:………………………...

- Số cổ phần đã phát hành/ The number of shares is issued:............................

- Mệnh giá cổ phần/ The par value of shares:………………………………...

III/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU PHẢI CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN/ PURPOSE, REQUIREMENTS SHALL BE SOLD SHARES TO INCREASE CAPITAL

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

          IV/ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/ OFFERING PLAN

Loại cổ phần/ Type of shares:………………………………………………...

Mệnh giá/ Par value:………………………………………………………….

Số lượng CP phát hành thêm/ Number of issued shares:……………………..

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ Total value of issuance at par value:

………………………………………………………………………………...

Tổng số CP dự kiến sau phát hành/ Total number of shares expected after issuance:………………………………………………………………………

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành/ Estimated charter capital after issuance:………………………………………………………………………

Giá chào bán dự kiến/ Estimated selling price:…………………………….....

Tổng số tiền dự kiến thu được/ Total Expected Earnings:……………………

Phương thức phân phối/ Distribution method:………………………………..

Thời hạn phân phối/ Delivery deadline:………………………………………

Đối tượng chào bán/ Offer object:…………………………………………….

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán/ Target selection criteria offered:

………………………………………………………………………………...

Số lượng nhà đầu tư tham gia/ The number of participating investors:

………………………………………………………………………………...

 

          V/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC/ PLAN OF USING AMOUNT RECEIVED

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

VI/ KẾT LUẬN/ CONCLUDE

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT/ ON BEHALF OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD

 

              

                              

Chủ tịch HĐQT ký tên đóng dấu/ Signed anh stamped by the Chairman of the Board

 

 


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.