TÊN CÔNG TY

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- hạnh phúc

 ........., ngày ...../tháng...../năm

                                                                                                                                                                                                                                  

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM........

 

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm......... của Công ty..................

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người là thành viên của Hội quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm........

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tai liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hôi.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

4.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

4.2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

-  Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

-  Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

-  Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

-  Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọc Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày ............) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

 -  Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân  (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.

 -  Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và có sự đồng ý  của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

 -  Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

 -  Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

 - Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

-  Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý thít nhất theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

 -  Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày.........

Điêu 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nào Đoàn chủ tịch tán thành mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

9.1. Nguyên tắc : Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó khi số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và biểu quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty............

9.2. Cách biểu quyết:

 9.2.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng.

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau đây:

Thông qua lựa chọn Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

hông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu cảu Đại hội đồng cổ đông; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cấn biểu quyết thông qua.

 9.2.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc nộp cho Ban kiểm phiếu.

 9.2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;

Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;

Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty...........với 10 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của công ty.

                                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.