[TÊN CÔNG TY]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

......., ngày ..... tháng ......năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MUA SẮM, THANH LÝ TÀI SẢN TRONG CÔNG TY ........

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

-   Căn cứ Điều lệ Công ty................. (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;

-   Căn cứ thẩm quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc trong Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mua sắm, thanh lý tài sản của Công ty ....... (sau đây gọi tắt là “Quy chế”).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..............

Điều 3. Các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC


 

________________________________
Họ tên:

Chức vụ:

 

 

QUY CHẾ

VỀ MUA SẮM TÀI SẢN TRONG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định ........ ngày ..............của Giám đốc/Tổng giám đốc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản liên quan đến hoạt động trong Công ty.

Quy định trong quy chế này không áp dụng với việc mua sắm sau đây:

-       [vui lòng điền];

-       [vui lòng điền];

-       [vui lòng điền];

-       [vui lòng điền].

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.      Các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ cấu của Công ty.

2.      Các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Công ty.

3.      Toàn thể người lao động làm việc trong Công ty (bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vô thời hạn, có thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, học việc);

4.      Các tổ chức cá nhân khác không thuộc các cơ quan tổ chức trên khi mua sắm tài sản sử dụng nguồn kinh phí của Công ty.

ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Tài sản:                      Tài sản của Công ty bao gồm:

-           Nhà cửa, vật kiến trúc;

-           Máy móc, thiết bị;

-           Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;

-           Công cụ, dụng cụ quản lý;

-           Tài sản vô hình;

-           Các loại tài sản khác.

Đơn vị:                       Các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty.

Hội đồng thanh lý    Hội đồng được thành lập nhằm mục đích chỉ đạo, tổ chức và thực hiện việc thanh lý tài sản trong Công ty.

Thanh lý                    Thanh lý là việc Công ty bán các tài sản thuộc quyền sở hũu đã qua sử dụng và không còn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

Chương II.

MUA SẮM TÀI SẢN

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH MUA SẮM

1.      Căn cứ vào định hướng, chủ trương đầu tư hàng năm của công ty và nhu cầu nhiệm vụ sản xuất, các đơn vị lập kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị mình gửi Văn phòng công ty, Văn phòng tổng hợp và gửi phòng …………….

2.      Căn cứ vào kế hoạch mua sắm của các đơn vị, phòng ………….. chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng có liên quan lập kế hoạch mua sắm tài sản trình Tổng Giám đốc công ty phê duyệt.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC MUA SẮM:

3.1.   Việc mua sắm tài sản phải căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ sản xuất của đơn vị và chủ trương, phương hướng đầu tư của công ty;

3.2.   Tiết kiệm chi phí vì lợi ích của Công ty;

3.3.   Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình mua sắm tài sản.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TÀI SẢN

Các hình thức mua sắm tài sản:

-        Mua theo chỉ định;

-        Thông báo chào mua công khai hàng hoá;

-        Đấu thầu cung ứng hàng hoá.

Tuỳ theo giá trị của tài sản, nguồn kinh phí sử dụng, cá nhân, đơn vị được uỷ quyền thực hiện việc mua sắm tài sản trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, các quy định pháp luật hiện hành và quy định của công ty về quản lý và mua sắm tài sản.

ĐIỀU 7. QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN

7.1.   Mua sắm tài sản định kỳ

-        Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị mình và kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt, hàng tháng/quý/năm, mỗi đơn vị lập đề xuất mua sắm tài sản gửi phòng………. để tổ  chức thực hiện mua sắm đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị mình.

-        Trong trường hợp Phòng………… đồng ý với đề nghị của đơn vị yêu cầu, Phòng………. tổ chức việc mua sắm và phối hợp với đơn vị yêu cầu trong việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản.

-        Trường hợp Phòng ……….. phát hiện có vấn đề liên quan đến tính phù hợp của đề xuất mua sắm, Phòng ……… có nhiệm vụ phản hồi lại đơn vị yêu cầu trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày tiếp nhập. Phòng ……. Và đơn vị yêu cầu chủ động làm việc để thống nhất phương án xử lý. Trong trường hợp hai đơn vị không thể thống nhất được phương án xử lý, vấn đề sẽ được trình lên Giám đốc/Tổng giám đốc để quyết định.

7.2.   Mua sắm đột xuất

-        Trong trường hợp có yêu cầu mua sắm đột xuất, phòng, ban, đơn vị có yêu cầu lập đề xuất mua sắm gửi Phòng ……………

-        Trong trường hợp nhận thấy yêu cầu phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt, Phòng………. báo cáo ngay với Giám đốc/Tổng Giám đốc và tổ chức việc mua sắm cũng như phối hợp với đơn vị yêu cầu trong việc xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản.

-        Trường hợp Phòng ……….. cho rằng yêu cầu mua sắm không phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và/hoặc không cần thiết, Phòng….. có nghĩa vụ thông báo với đơn vị đề xuất và đệ trình đề xuất lên Giám đốc/Tổng Giám đốc để phê duyệt và chỉ đạo.

 

Chương III.

THANH LÝ TÀI SẢN

ĐIỀU 8. KẾ HOẠCH THANH LÝ TÀI SẢN

Hàng năm, căn cứ vào báo cáo kiểm kê, đánh giá, phân loại hoặc thực trạng tài sản đang sử dụng, các đơn vị gửi văn bản đề nghị thanh lý tài sản, thiết bị hỏng, không còn phù hợp cho sản xuất, quản lý về Phòng ………….. để tổng hợp thành kế hoạch thanh lý tài sản trình Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty phê duyệt.

ĐIỀU 9. NGUYÊN TẮC TRONG THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY

9.1.     Bảo đảm lợi ích của Công ty, lợi ích của các Chủ sở hữu trong việc thanh lý tài sản công ty.

9.2.   Bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.

9.2.     Bảo đảm tính công bằng về lợi ích giữa các cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty.

ĐIỀU 10. HÌNH THỨC THANH LÝ TÀI SẢN

10.1. Các hình thức thanh lý tài sản của Công ty: 

-        Bán chỉ định

-        Thông báo bán công khai

-        Bán đấu giá

Tuỳ theo mô hình doanh nghiệp, nguồn vốn hình thành tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng bán thanh lý tài sản hoặc Phòng ……………. lựa chọn hình thức bán tài sản phù hợp với quy định hiện hành về quản lý tài sản theo Luật doanh nghiệp, Luật quản lý tài sản Nhà nước … và kế hoạch thanh lý tài sản đã được phê duyệt .

10.2. Đối với tài sản có trị giá từ ………. VNĐ (bằng chữ: ………..), việc thanh lý tài sản sẽ phải thông qua Hội đồng thanh lý tài sản được thành lập theo từng đợt thanh lý tài sản trên cơ sở quyết định của Giám đốc/Tổng giám đốc. Căn cứ kế hoạch thanh lý tài sản của Công ty đã được phê duyệt, Hội đồng thanh lý tài sản hoặc các đơn vị được uỷ quyền sẽ thực hiện việc thanh lý theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

10.3.    Đối với tài sản có trị giá từ ………….. VNĐ (bằng chữ ……….), việc thanh lý tài sản được giao cho Phòng …………… quyết định và tổ chức thực hiện trên cơ sở phê duyệt của Giám đốc/Tổng Giám đốc và đề xuất của đơn vị đang trực tiếp và quản lý sử dụng tài sản.

 

ĐIỀU 11. QUY TRÌNH THANH LÝ TÀI SẢN

11.1.    Bước 1: ​Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

Hội đồng thanh lý tài sản chủ yếu là các cán bộ, nhân viên trong Công ty do Giám đốc/Tổng Giám Đốc bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Phòng ………….

Hội đồng có trách nhiệm xác định số lượng, phân loại tài sản, thu thập hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật có liên quan đến tài sản cần thanh lý phù hợp với kế hoạch bán tài sản đã được thông qua. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc không thực hiện được đúng theo kế hoạch được duyệt thì Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo, điều chỉnh kế hoạch bán thanh lý tài sản với cấp có thẩm quyền.

11.2. Bước 2: Đánh giá chất lượng, nhu cầu sử dụng của tài sản

Việc đánh giá chất lượng, nhu cầu sử dụng của tài sản chủ yếu dựa trên hồ sơ, sổ sách theo dõi chế độ bảo hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ, trung - đại tu, đánh giá mức độ tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, mức độ cần thiết, hữu dụng, hiệu quả kinh tế, sự cần thiết của tài sản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý trong Công ty.

Việc mô tả, đánh giá chất lượng còn lại, đánh giá nhu cầu sử dụng do Hội đồng thanh lý thực hiện và phải được thiết lập thành văn bản dưới dạng Biên bản làm việc, chụp ảnh tư liệu làm căn cứ để lưu giữ hồ sơ, đối chiếu với kết quả tư vấn về giám định chất lượng ...

11.3. Bước 3: Đánh giá giá trị còn lại, xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Trên cơ sở chất lượng còn lại của tài sản, kết quả đánh giá hiệu quả sản xuất của tài sản, Hội đồng thanh lý tự tham khảo thị trường mua bán tài sản đã qua sử dụng trên cơ sở chào bán, khảo sát thực tế của các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, sử dụng tài sản tương ứng. Hội đồng thanh lý quyết định hướng xử lý, thanh lý, giá và hình thức thanh lý tài sản của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thanh lý có thể tham vấn ý kiến của Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc đơn vị đang trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

12.1.    Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

12.2.    Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị gửi kiến nghị bằng văn bản về Phòng…………….. để được hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

____________________________

Họ tên:

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.