CÔNG TY  
________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng xe ô tô của Công  ty…….

( Ban hành kèm theo Quyết định số ………. ngày ….tháng … năm 20…

của Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty…..)  
 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty ………(sau đây gọi tắt Công ty), trách nhiệm của lái xe, của tất cả người lao động Công ty khi sử dụng xe ô tô của Công ty (sau đây gọi là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với mọi người lao động của Công ty. Bao gồm: người quản lý và người lao động ở các Phòng, Ban Quản lý các dự án đầu tư, các cố vấn, trợ lý Tổng Giám đốc và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng xe (gọi chung là người sử dụng xe).

Điều 2. Mục đích

2.2 Quy định trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong quản lý, sử dụng xe nhằm bảo vệ tài sản của Công ty, góp phần thiết thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng xe.

2.2 Đưa Tổ Xe và Bảo vệ (sau đây gọi là Tổ) hoạt động có tính chuyên nghiệp cao, sẵn sàng phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ được Công ty giao.

Điều 3. Nguyên tắc

3.1. Phân định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi được giao quản lý, sử dụng xe; phát huy quyền làm chủ của người lao động ở mọi cương vị của Công ty trong việc quản lý, sử dụng xe; xử lý nghiêm những hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý vi phạm nguyên tắc quản lý làm hư, hại tài sản của Công ty.

3.2. Xe chỉ được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Chi phí xăng, xe phải được hạch toán đầy đủ cho các đối tượng và công việc đã sử dụng.

3.3. Hàng năm Phòng Tổ chức-Hành chính lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa và bảo dưỡng xe theo đúng quy trình kỹ thuật về bảo dưỡng, sửa chữa xe do Nhà nước quy định, đảm bảo xe tốt, phục vụ kịp thời, có hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Tổ trưởng Tổ Xe và Bảo vệ (sau đây gọi là Tổ trưởng) chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính và Tổng Giám đốc về quản lý sử dụng xe.

3.4. Phòng Tài chính - Kế toán trực tiếp chi kinh phí xăng, xe và các chi phí duy trì hoạt động của xe theo định mức và các khoản kinh phí có liên quan đến hoạt động của xe đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.

3.5. Tất cả các đối tượng (trừ Tổng Giám đốc) có nhu cầu sử dụng xe đều phải làm Phiếu đề nghị xe ô tô (Phụ lục I) và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Chương II

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE

Điều 4. Quy định cụ thể phạm vi và đối tượng sử dụng xe

4.1. Đón từ nhà riêng đến nơi làm việc và ngược lại

a) Chỉ áp dụng hàng ngày đối với Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Phó tổng giám đốc/ Phó giám đốc Công ty.

b) Trường hợp khác khi được bố trí xe đi công tác đều đi từ trụ sở Công ty (đi bằng máy bay, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này).

4.2. Đi sân bay và đón về

a) Người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư và Sàn Giao dịch Bất động sản trở lên khi đi công tác bằng máy bay (có quyết định của Tổng Giám đốc) được bố trí xe đón từ nhà riêng đến sân bay và ngược lại. Nếu không bố trí được xe, Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm thuê xe ô tô ngoài phục vụ.

b) Người sử dụng xe nói tại điểm a khoản 2 Điều này (trừ Tổng Giám đốc) và nhân viên khi được phê duyệt đi công tác bằng máy bay từ 03 người trở lên, được bố trí xe đưa đi và đón về.

c) Trường hợp chỉ có từ 02 người trở xuống thì Đoàn phải sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng và được Công ty thanh toán (không thuê taxi hoặc loại xe có giá cước vận tải tương đương).  

d. Khách nước ngoài (kể cả phục vụ trong thời gian lưu trú) nếu do Công ty ký kết văn bản, có quy định việc đưa đón.

4.3. Đi công tác nội, ngoại thành và các địa phương

Người sử dụng xe (trừ Tổng Giám đốc) khi đi công tác phải xuất phát từ trụ sở Công ty (kể cả đi công tác các địa phương).

a) Người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư/ Phó tôngr giám đốc trở lên được Tổng Giám đốc cử đi công tác, đi họp hoặc giải quyết các công việc của Công ty.

b) Người đi nhận và áp tải tiền mặt về trụ sở Công ty.

c) Người đi đưa, đón khách của Công ty bên ngoài và khách quốc tế làm việc với Công ty.

d) Người được cử đi địa bàn phục vụ cho việc tổ chức sự kiện bán hàng, giám sát và tổ chức thi công của Công ty.

đ) Cố vấn, trợ lý Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.4. Các hoạt động tập thể

a) Tập thể người lao động của Công ty đi nghiên cứu, khảo sát và công tác theo quyết định của Tổng Giám đốc.

b) Đưa đón khách hàng, người môi giới phục vụ cho các sự kiện bán hàng của Công ty tại địa bàn theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đám cưới của người lao động Công ty, đám tang của người lao động Công ty được Tổng Giám đốc phê duyệt.

d) Các đám tang của thân nhân người lao động Công ty (nếu bố trí được xe thì người lao động đó phải tự chi phí xăng, bồi dưỡng lái xe nếu làm việc ngoài giờ) khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

4.5. Trường hợp người sử dụng xe tự lái xe

Người sử dụng xe chỉ được tự lái xe khi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện điều khiển xe ô tô theo quy định của pháp luật và được Tổng Giám đốc đồng ý, phê duyệt bằng văn bản. 

Điều 5. Trách nhiệm của người sử dụng xe

5.1. Phải có kế hoạch sử dụng xe theo kế hoạch tuần (kể cả thuê xe ô tô ngoài Công ty khi tổ chức sự kiện) và chịu trách nhiệm nếu hủy chuyến xe đã thuê. 

5.2. Sử dụng đúng mục đích, đi đúng giờ, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã ghi trên Phiếu đề nghị xe ô tô.  

5.3. Khi có nhu cầu sử dụng xe, phải viết Phiếu đề nghị xe ô tô gửi Phòng Tổ chức-Hành chính ít nhất trước 06 giờ trong ngày làm việc.

5.4. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho lái xe hoàn thành nhiệm vụ.

5.5. Nếu trong quá trình sử dụng xe có nhu cầu phát sinh thì ngay sau khi kết thúc sử dụng xe, người sử dụng xe phải ký xác nhận chính xác hành trình và quãng đường đã phát sinh vào Lệnh Điều xe (Phụ lục II) và Nhật trình xe (Phụ lục III) làm căn cứ cho lái xe thanh toán chi phí.

5.6. Hạn chế tối đa việc sử dụng xe đột xuất (ngoài kế hoạch).

5.7. Người được Tổng Giám đốc cho phép sử dụng xe làm phương tiện đi lại làm việc hàng ngày ở Công ty:

a) Tự chịu chi phí xăng dầu, phí giao thông, chi phí gửi xe, rửa xe; bảo quản xe và chịu trách nhiệm về an toàn của xe và tài sản trên xe;

b) Chịu trách nhiệm vật chất theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức-Hành chính  

6.1. Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính căn cứ đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế này xem xét, ký Phiếu đề nghị xe ô tô, bố trí xe cho phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm thời gian, kế hoạch công tác của đối mọi tượng sử dụng xe.

6.2. Phòng Tổ chức-Hành chính điều lái xe phục vụ yêu cầu công tác và thông báo cho đối tượng sử dụng xe biết.

6.3. Trường hợp không đủ xe phục vụ, Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm thuê xe bên ngoài.

6.4. Chỉ xác nhận các trường hợp thuê xe taxi khi người sử dụng xe có kế hoạch dùng xe trong tuần.  

6.5. Trường hợp đột xuất Phòng Tổ chức-Hành chính có thể điều động xe thông qua điện thoại và làm Lệnh điều xe sau.

Điều 7.  Trách nhiệm Tổ trưởng

Ngoài trách nhiệm ghi tại Quyết định số …… ngày …/…/….…của Tổng Giám đốc Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức của Tổ Xe và Bảo vệ, Tổ trưởng còn có trách nhiệm sau:

7.1. Bố trí xe để Tổng Giám đốc sử dụng bất cứ lúc nào khi cần;

7.2. Ðiều xe, lái xe phục vụ công tác đúng đối tượng, đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả và an toàn;

7.3. Tập hợp, đề nghị tạm ứng tiền mặt cho Tổ, thanh toán tạm ứng theo quy định của Công ty và hướng dẫn của Phòng Tài chính-Kế toán;

7.4. Xác nhận đề nghị thanh toán xăng dầu cho lái xe theo thực tế sau khi đã hoàn thành chuyến đi;

7.5. Quản lý và lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa xe;

7.6. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hàng năm, Tổ trưởng phải gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe đến ngày 31/12 năm trước cho Phòng Tổ chức-Hành chính để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc.

Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Tài chính-Kế toán

8.1. Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính xây dựng, điều chỉnh định mức xăng dầu cho các loại xe.

8.2. Kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản chi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe, các hợp đồng dịch vụ thuê xe ngoài Công ty.

8.3. Thanh toán kịp thời chi phí xăng, dầu theo hoá đơn và định mức đã phê duyệt. Thanh toán vé cầu đường, bến bãi cho lái xe theo đúng lộ trình chuyến đi.

8.4. Mọi thanh toán chi phí xe ô tô thuê ngoài (kể cả thuê taxi) phải có xác nhận của Phòng Tổ chức-Hành chính.

Điều 9. Sổ sử dụng xe

9.1. Mỗi xe đều có Sổ sử dụng xe.

9.2. Sổ sử dụng xe là nhật ký ghi rõ tình hình sử dụng xe hàng ngày: Người  sử dụng xe, người lái xe; theo dõi xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng và các thông tin khác cần thiết cho việc quản lý xe. Các thông tin này cần đối chiếu, xác nhận và khớp với Lệnh điều xe hoặc phê duyệt của Tổng Giám đốc (trường hợp người sử dụng xe tự lái).

9.3. Lái xe có trách nhiệm ghi nhận đầy đủ các thông tin vào sổ sử dụng xe, lưu tại xe.   

9.4. Tổ trưởng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc ghi Sổ sử dụng xe hàng ngày.

Điều 10. Thủ tục điều xe

10.1. Người sử dụng xe khi đi công tác, giao dịch phải có Phiếu đề nghị xe ô tô có chữ ký của Trưởng Đơn vị, được Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính  phê duyệt.

10.2. Tổ trưởng căn cứ Phiếu đề nghị xe ô tô đã được phê duyệt, ký Lệnh điều xe, chuyển và trao đổi với lái xe được phân công. Khi Tổ trưởng vắng, Lãnh đạo Phòng Tổ chức-Hành chính trực tiếp điều xe. Trường hợp không đủ xe phục vụ sẽ căn cứ vào mức độ quan trọng của công việc, lịch trình công tác để đặt thứ tự ưu tiên đối với người sử dụng xe tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 11.  Quy định về nơi để xe

11.1 Phòng Tổ chức-Hành chính chịu trách nhiệm về nơi để xe trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ tại trụ sở Công ty.

11.2 Lái xe có trách nhiệm đưa xe vào nơi gửi quy định của Công ty khi hết giờ làm việc hoặc kết thúc chuyến công tác vào ngoài giờ hành chính.

11.3 Khi lấy xe ra khỏi nơi gửi xe, lái xe phải kiểm tra hiện trạng trong và ngoài xe. Nếu phát hiện điều bất thường lái xe phải báo ngay cho Tổ trưởng và cho người có trách nhiệm nơi gửi xe để kịp thời xử lý.

Điều 12. Quy định về chi phí xe (trừ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa) 1
12.1 Chi phí xe bao gồm: chi phí xăng dầu; chi công tác phí; phí giao thông, chi phí gửi xe, rửa xe.

12.2 Tổ trưởng dự tính các khoản chi phí cho hoạt động xe của Tổ, tạm ứng tiền phù hợp để chi phí xe và quyết toán chi phí xe với Phòng Tài chính-Kế toán, thời gian quyết toán không quá 10 ngày kể từ ngày nhận tiền tạm ứng.

12.3 Lái xe có trách nhiệm lấy hóa đơn VAT ghi đầy đủ thông tin về Công ty làm cơ sở cho thanh toán của mình. Chi phí quyết toán phải phù hợp với lịch trình xe, có chữ ký xác nhận đầy đủ của người sử dụng xe và phải có hoá đơn VAT theo quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và Công ty. 

Chương III

 QUẢN LÝ LÁI XE

Điều 13. Thời gian làm việc, lương làm thêm giờ và chế độ công tác phí

13.1. Thời gian làm việc

Lái xe làm việc theo thời gian làm việc của Công ty, đồng thời chịu  phân công theo yêu cầu công việc.

13.2. Trả lương làm thêm giờ 

Do đặc thù của công việc, thời gian lái xe được hưởng giờ làm thêm bằng thời gian vượt quá 30 giờ trở lên.  

13.3. Chế độ công tác phí

a) Lái xe đi công tác phải ngủ qua đêm tại các địa bàn (ngoại tỉnh) hoạt động thường xuyên của Công ty thì không được hưởng chế độ công tác phí, tiền lưu trú.

b) Lái xe đi công tác phải ngủ qua đêm tại các địa phương khác, được Công ty thanh toán công tác phí, tiền lưu trú như người lao động khác theo quy định của Công ty.

Điều 14. Quy định về trang phục và thái độ ứng xử

14.1. Trang phục của lái xe 

a) Áo, quần chỉnh tề, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp điều kiện và tiếp xúc của mình.

b) Phải đi giầy hoặc dép quai hậu khi điều khiển xe. Nghiêm cấm các lái xe đi dép lê khi điều khiển xe.

c) Phải thắt dây an toàn khi điều khiển xe và nhắc người sử dụng xe thắt dây an toàn khi xe lăn bánh.

14.2. Thái độ ứng xử của lái xe

a) Mở cửa cho người sử dụng xe hoặc khách khi lên, xuống xe; hướng dẫn người sử dụng xe hoặc khách sử dụng các thiết bị có trên xe, tránh trường hợp sử dụng sai gây hư hỏng.

b) Tích cực hỗ trợ người sử dụng xe hoặc khách trong việc vận chuyển hành lý (nếu có); che ô, đưa đón trẻ em, người già, cung cấp các thông tin khách yêu cầu mà mình biết.

Điều 15. Trách nhiệm của lái xe

Lái xe phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

15.1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Công ty và pháp luật. Chấp hành đúng Lệnh điều xe và  điều động đột xuất của Lãnh đạo Phòng Tổ chức-Hành chính và Tổng Giám đốc. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa khi có yêu cầu.

15.2. Tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi lái xe. Không uống rượu bia khi làm nhiệm vụ. Không sử dụng chất ma tuý, chất kích thích. Tự chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

15.3. Đưa đón đúng địa điểm, đúng thời gian quy định, không được tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có  đồng ý của người sử dụng xe.

15.4. Khi không đi công tác, trong giờ hành chính phải có mặt tại Công ty, đơn vị. Khi có yêu cầu đột xuất thì phải có mặt chậm nhất là sau 05 phút để làm nhiệm vụ.

15.5. Giữ gìn sức khỏe và tự kiểm tra sức khỏe của mình trước khi đi công tác, nếu bản thân cảm thấy không đủ sức khỏe để phục vụ công tác thì báo ngay cho Tổ trưởng cử người thay.

15.6. Vệ sinh xe sạch sẽ. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa xe theo đúng chế độ quy định.Tuyệt đối không để người khác điều khiển xe nếu không có văn bản cho phép của Tổng Giám đốc.

15.7. Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đi công tác, nhất là đi công tác xa (kiểm tra tình trạng dầu mỡ, xăng, điện, phanh, xăm lốp).

15.8. Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật máy móc của xe được giao. Khi bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, phải báo ngay cho Tổ trưởng biết để Tổ trưởng đề xuất lãnh đạo trực tiếp cho phép sửa chữa hoặc thay thế. Nếu xe có hư hỏng nhỏ trên đường đi thì lái xe có thể tự sửa chữa và báo cáo  Tổ trưởng. Lái xe không được tự tiện sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu của xe. Nếu tự gây ra hư hỏng thì phải chịu chi phí sửa chữa.

15.9. Thường xuyên ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ sử dụng xe, Nhật trình xe, theo dõi hiện tượng, thực trạng xe. Kê khai chi phí xăng, dầu, lệ phí cầu đường theo đúng lộ trình. Nếu có phát sinh khác với lộ trình ghi trong Lệnh điều xe thì phải có giải trình quãng đường và chữ ký của người sử dụng xe.

15.10. Trung thực, có ý thức tiết kiệm, quan hệ hoà nhã, vui vẻ, lịch sự đối với mọi người, thể hiện văn hóa doanh nghiệp.

Điều 16. Trách nhiệm vật chất của lái xe khi để xảy ra sự cố, tai nạn

16.1. Khi điều khiển xe gây tai nạn, lái xe phải chịu trách nhiệm vật chất như sau:

a) Chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị đối với trường hợp xe không có bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi được bảo hiểm;

b) Chi phí cho người tiến hành thủ tục sửa chữa, thay thế, bảo hiểm liên quan đến tai nạn;

c) Thiệt hại do không sử dụng xe trong thời gian sửa chữa, thay thế gây ra;

d) Thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người khác do tai nạn gây ra;

đ) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

16.2. Khi lái xe điều khiển xe gây ra sự cố hỏng hóc lớn do lỗi của mình thì phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố hỏng hóc gây ra.

Chương IV

BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY MỚI THIẾT BỊ

VÀ ĐỊNH MỨC XĂNG, DẦU

Điều 17. Thủ tục bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới thiết bị

17.1. Lái xe viết giấy đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa (nêu rõ lý do phải bảo dưỡng, sửa chữa, dự kiến nội dung sửa chữa, dự trù kinh phí sửa chữa), Tổ trưởng xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp lý trước khi trình Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính. 

17.2. Trường hợp sửa chữa, thay thế phụ tùng xe phải qua Hội đồng kiểm tra gồm: Một thành viên Kiểm soát, Tổ trưởng, lái xe và nhân viên kế toán đánh giá mức độ hư hỏng, dự kiến nội dung sửa chữa, lập biên bản báo cáo Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính xem xét, phê duyệt.

17.3. Tổ trưởng liên hệ, lấy ít nhất 03 báo giá trình Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính xem xét, kiểm tra, phê duyệt trước khi thực hiện.

17.4. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, nếu có phát sinh, lái xe báo cáo Hội đồng kiểm tra lập biên bản bổ sung trình Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính phê duyệt mới được thực hiện.

17.5. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới thiết bị phải lấy hóa đơn VAT theo quy định quản lý tài chính của Công ty và pháp luật.

17.6. Lái xe phải thu hồi phụ tùng đã được thay thế về Công ty cùng Hội đồng kiểm tra nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán.

Điều 18. Định mức xăng, dầu và thanh toán các khoản chi phí khác đối với những xe không thuộc loại khoán chi phí

18.1. Định mức xăng, dầu

a) Xe ……..- 7 chỗ: …. lít xăng/100 km.

b) Xe …….- 5 chỗ: …. lít xăng/100 km.

c) Xe …….- 5 chỗ: …. lít xăng/100 km.

18.2. Các chi phí khác

a) Phí cầu đường, được thanh toán theo quy định của Nhà nước trên cơ sở cuống vé hoặc hóa đơn hợp lệ phù hợp với lịch trình chạy xe.

b) Phí gửi xe, được thanh toán chi phí gửi xe trên cơ sở cuống vé và hoá đơn hoặc giấy biên nhận của đơn vị trông xe.

c) Phí rửa xe, được thanh toán theo giá thực tế trên thị trường.

d) Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, được thanh toán 100% với điều kiện phải thực hiện đủ, đúng thủ tục quy định tại Điều 17 Quy chế này.

18.3.  Hạn mức bảo dưỡng định kỳ

a) Thay dầu máy: sau 5.000 km xe chạy/lần

b) Thay lọc dầu, lọc xăng, lọc không khí: sau 15.000 km/lần

c) Bảo dưỡng toàn bộ xe : sau 12 tháng.

d) Các thiết bị khác thay thế theo thức tế.

Giá xăng, dầu được tính theo giá thực tế trên thị trường.

Chương V

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Khen thưởng, xử lý vi phạm

19.1. Khen thưởng

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng xe, lái xe thực hiện tốt Quy chế này, có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được khen thưởng.

19.2. Kỷ luật

Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng xe, lái xe vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện

20.1. Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc Công ty con trực thuộc Công ty có trách nhiệm phổ biến và chỉ đạo đơn vị mình tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

20.2. Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân và người lái xe thực hiện Quy chế này, đặc biệt quy định về định mức tiêu hao xăng dầu cho xe; hàng năm tổng hợp đánh giá kết quả; đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

20.3. Phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, báo cáo Tổng Giám đốc để bổ sung, sửa đổi Quy chế này cho phù hợp./.

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.