LOGO

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

………, ngày…tháng…năm 20……

QUY CHẾ

THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Công ty cổ phần..............................................................................

 

1.      Căn cứ xây dựng Quy chế thông qua Dự thảo Điều lệ

-         Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần................................................ được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014 và dựa trên Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại Công ty, cũng như ý kiến đóng góp của các cổ đông.

-         Dự thảo Điều lệ cũng đã được gửi cho tất cả các cổ đông có kèm theo phiếu góp ý kiến về Dự thảo Điều lệ.

2.      Nguyên tắc

Để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành nhanh, gọn và tránh lãng phí thời gian, Đoàn Chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông phương thức thông qua Dự thảo Điều lệ như sau:

-         Dự thảo Điều lệ được trình bày để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần............... thông qua là Dự thảo Điều lệ đã được sửa đổi trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ mẫu và ý kiến đóng góp xác thực, hợp lý của các cổ đông Công ty.

-         Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần................................................ sẽ được thông qua theo từng Chương (Đối với chương có nhiều nội dung) và thông qua nhiều chương một lần (Đối với những chương ít nội dung).

-         Đối với các Điều, Chương trong Dự thảo Điều lệ có ý kiến đóng góp bổ sung của các cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua.

3.      Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua

-         Các cổ đông sẽ giơ Thẻ biểu quyết đã được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho cổ đông khi vào đăng ký đại biểu.

-         Điều lệ sẽ được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong trường hợp không đủ 65%, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết cho đến khi đủ điều kiện thông qua.

4.      Hiệu lực thi hành

Dự thảo Quy chế này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ………….. và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

Nơi nhận:

-

-

-

-

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Họ tên:………………………………….

Chức vụ:………………………………..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.