QUY ĐỊNH

VỀ SƠ CẤP CỨU TRONG CÔNG TY……..

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.        Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.       Quy định này nhằm mục đích quy định những trường hợp cần cấp cứu và phương thức xử lý các sự cố trước khi nhân viên y tế hoặc xe cấp cứu tới.

2.       Quy định này áp dụng cho tất cả các sự cố cần cấp cứu xảy ra trong khu vực làm việc của công ty….

3.       Quy định này áp dụng đối với toàn thể nhân viên công ty….. cũng như khách hàng, hay bất kỳ cá nhân nào bị các sự cố cần cấp cứu xảy ra trong khu vực làm việc của công ty….

Điều 2.        Giải thích từ ngữ

1.   Nhân viên: Toàn bộ người làm việc tại Công ty… theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng cộng tác viên, thử việc hoặc các hợp đồng liên kết cung cấp nhân sự khác.

2.   Người có thẩm quyền: Là nhân viên y tế chuyên trách tại Công ty , trng trường hợp không có thì người có thâm quyền là những cá nhân làm việc tại Công ty có chức vụ từ cấp Trưởng/Phó trưởng phòng (có thể thay đổi) trở lên.

3.   Khách vãng lai: Những người không làm việc thường xuyên tại Công ty… bao gồm khách hàng, khách tham quan hay bất kỳ cá nhân nào khác vào khu vực làm việc của Công ty….

4.   Nạn nhân:  là các cá nhân bị các sự cố về sức khỏe cần cấp cứu xảy ra trong khu vực làm việc của công ty….

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.        Các trường hợp cần sơ cấp cứu

Các trường hợp cần cấp cứu bao gồm:

-         Các trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại các khu vực làm việc của công ty….

-         Các trường hợp tai nạn khác gây thương tổn cho các nạn nhân khác trong xảy ra tại các khu vực làm việc của công ty….

-         Các trường hợp cần thực hiện sơ cấp cứu khác.

Điều 4.        Quy định về công tác phòng ngừa tai nạn

1.       Đặt các bảng cảnh báo/thông báo tại các khu vực có yếu tố gây hại có nguy cơ xảy ra các tai nạn lao động hoặc các sự cố khác có thể tác động đến sức khỏe của những người trong khu vực đó.

2.       Xây dựng và phổ biến các quy định nội bộ về an toàn lao động và thực hiện các biện pháp triển khai áp dụng trong thực tế .

3.       Trang bị các tủ cấp cứu, túi cứu thương và đặt tại những khu vực dễ tìm kiếm đồng thời cung cấp thông tin hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên cũng như khách vãng lai. Cụ thể các tủ cấp cứu, túi cứu thương được đặt tại...

4.       Tổ chức tập huấn về công tác sơ cấp cứu cho nhân viên công ty và các nhân viên chuyên trách theo kế hoạch hàng năm.

Điều 5.        Quy định về thực hiện sơ cấp cứu

Khi xảy ra các sự cố cần thực hiện sơ cấp cứu cần thực hiện các quy định cần thiết:

1.       Xác định mức độ sự cố, tình trạng của nạn nhân cần cấp cứu để thực hiện thông báo hoặc áp dụng các bước sơ cấp cứu.

2.       Người phát hiện trực tiếp sơ cứu, vận chuyển nạn nhân đến phòng y tế hoặc thực hiện thông báo cho nhân viên chuyên trách và thực hiện thông báo cho người có thẩm quyền.

3.       Thông báo cho các bộ phận có trách nhiệm vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện/cơ sở y tế hoặc báo xe cấp cứu để vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện/cơ sở y tế.

4.       Các cá nhân có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo hoặc các chế độ khác cho nạn nhân.

Điều 6.        Xác định mức độ sự cố

Khi xảy ra các sự cố cần thực hiện sơ cấp cứu cần thực hiện xác định và phân loại mức độ sự cố như sau:

-       Mức độ sự cố, tình trạng của nạn nhân: chỉ cần sơ cứu tại chỗ hoặc đưa đến bệnh viện/cơ sở y tế.

-       Phân loại tác nhân gây ra sự cố đối với nạn nhân.

-       Tình trạng xảy ra sự cố, mức độ sự cố để thực hiện thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Phòng lao động thương binh xã hội, Cơ quan Công an hay các cơ quan khác.

Điều 7.        Thực hiện sơ cấp cứu

Người phát hiện thực hiện các bước sơ cứu cho nạn nhân theo quy trình tập huấn sơ cấp cứu hoặc ngay lập tức thông báo cho nhân viên chuyên trách để thực hiện sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Điều 8.        Vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện/cơ sở y tế

Trường hợp cần vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện/cơ sở y tế; người có thẩm quyền xem xét tình hình thực tế tại thời điểm cấp cứu để quyết định điều động xe đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc thông báo cho bệnh viện/cơ sở y tế.

Các bệnh viện/cơ sở y tế liên hệ bao gồm:

1)       Bệnh viện …….

Địa chỉ:………

Điện thoại:……..

2)       Bệnh viện …….

Địa chỉ:………

Điện thoại:……..

Điều 9.        Báo cáo và giải quyết chế độ

Sau khi thực hiện các trình tự xử lý sơ cấp cứu cho nạn nhân. Các cá nhân có liên quan thực hiện việc báo cáo tình hình thực tế.

Căn cứ và các báo cáo đã được phê duyệt, các bộ phận có trách nhiệm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiêm nghề nghiệp hay các chế độ khác cho nạn nhân theo quy định pháp luật và theo quy định công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.    Hiệu lực của văn bản

1.        Quy định này có hiệu lực kể từ ngày …./…./…. và thay thế….

2.        Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Quy định này do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 11.    Tổ chức thực hiện

Các Ông (Bà) thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.