[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

__________________ 

            [NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

            [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

Regarding the appointment of Branch Director

 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:

Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;

The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].

Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh Giám đốc Chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH] kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be the Branch Director of [NAME OF THE BRANCH] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Chi Nhánh:

Rights and responsibilities of Branch Director:

-           Điều hành và quản lý mọi hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

-           Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của Chi nhánh, định kỳ báo cáo công việc đã thực hiện và kết quả đã đạt được.

To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

-           Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Chi nhánh được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to receive tasks of the position of Branch Director from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

 

[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

__________________ 

            [NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

            [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

Regarding the appointment of Branch Director

 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:

Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;

The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].

Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh Giám đốc Chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH] kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be the Branch Director of [NAME OF THE BRANCH] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Chi Nhánh:

Rights and responsibilities of Branch Director:

-           Điều hành và quản lý mọi hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

-           Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của Chi nhánh, định kỳ báo cáo công việc đã thực hiện và kết quả đã đạt được.

To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

-           Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Chi nhánh được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to receive tasks of the position of Branch Director from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.