[TÊN CÔNG TY]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ:

-       Điều lệ Công ty;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty;

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của người được bổ nhiệm;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

-       Biên bản họp số [SỐ CỦA VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ BAN HÀNH] ngày [NGÀY CỦA VĂN BẢN].

QUYẾT ĐỊNH

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Vào chức danh Giám đốc chi nhánh [TÊN CHI NHÁNH] (sau đây gọi tắt là “Giám đốc chi nhánh”) kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

2.         Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh

-           Điều hành và quản lý mọi hoạt động của chi nhánh,  chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

-           Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của Chi nhánh, định kỳ báo cáo công việc đã thực hiện và kết quả đã đạt được.

-           Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà [TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM], các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 [CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 [COMPANY’S NAME]

 [POSITION TO BE APPOINTED]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

__________________

 

 [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 DECISION

Regarding the appointment of Branch Director 

 [POSITION OF APPOINTOR]

Pursuant to:

-           The Company’s charter;

-           Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-           The business demands;

-           The employee’s ability, attitude and achievements;

-           The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-           Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

DECIDES

1.         To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

ID No. [NUMBER]

Date of birth: [DATE]

to be the Branch Director of [NAME OF THE BRANCH] of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Rights and responsibilities of Branch Director:

-           To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

-           To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

-           The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to receive tasks of the position of Branch Director from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

 [POSSITION OF THE APPOINTOR]

 (full name and signature)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Đây là mẫu sử dụng cho Giám đốc/Tổng Giám đốc/Ban giám đốc của các công ty thực hiện bổ nhiệm một nhân sự vào chức danh Giám đốc/trưởng chi nhánh để thực hiện quản lý và điều hành hoạt động của chi nhánh. 
LƯU Ý:
- Quyết định bổ nhiệm cần phải do người/đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm;
- Quyết định có thể cụ thể hóa một số quyền và trách nhiệm cơ bản của người được bổ nhiệm còn những quyền, nghĩa vụ khác nên được quy định trong điều lệ, các quy chế, quy định khác của Công ty. Do đó, quyết định này không cần quá dài. Việc mô tả công việc của Giám đốc chi nhánh không cần quá cụ thể. 
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.