[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

__________________

          [NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

         [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Regarding the appointment of Chief Accountant

 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:

Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;

The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] Ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].

Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

-       Nghị quyết số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT] ngày [NGÀY CỦA NGHỊ QUYẾT].

Resolution No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

 

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be the Chief Accountant of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng:

Rights and responsibilities of Chief Accountant:

-           Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh phát sinh từ các hoạt động của Công ty;

To establish and manage the accounting system of the Company, manage and record all financial and accounting data related to business activities of the Company.

-           Thiết lập các báo cáo, sổ sách kế toán, thuế theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

To establish and maintain financial reports, accounting books and tax records of the Company in accordance with legal regulations and Company’s charter.

-           Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, quy định, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các phòng, ban và các cán bộ, nhân viên trong Công ty;

To establish, manage and guide the implementation the financial and accounting standards and regulations issued by the Government for the compliance of units and all staff of the Company.

-           Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính của các đơn vị và nhân viên trong Công ty.

Regularly inspect the implementation of financial and accounting regulations of units and staff of the Company to guarantee the strict compliance with financial and accounting standards and regulations.

-           Tổ chức, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty

To manage accounting staff and implement the training to update information regularly.

-           Các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Other rights and responsibilities of Chief Accountant as guided by the Company Director or as prescribed in other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Kế toán trưởng trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to take the position of Chief Accountat from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

 

 

[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

__________________

 

[NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

[PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Regarding the appointment of Chief Accountant

 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:

Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;

The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] Ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].

Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

-       Nghị quyết số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT] ngày [NGÀY CỦA NGHỊ QUYẾT].

Resolution No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

 

QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be the Chief Accountant of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng:

Rights and responsibilities of Chief Accountant:

-           Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh phát sinh từ các hoạt động của Công ty;

To establish and manage the accounting system of the Company, manage and record all financial and accounting data related to business activities of the Company.

-           Thiết lập các báo cáo, sổ sách kế toán, thuế theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

To establish and maintain financial reports, accounting books and tax records of the Company in accordance with legal regulations and Company’s charter.

-           Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, quy định, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các phòng, ban và các cán bộ, nhân viên trong Công ty;

To establish, manage and guide the implementation the financial and accounting standards and regulations issued by the Government for the compliance of units and all staff of the Company.

-           Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính của các đơn vị và nhân viên trong Công ty.

Regularly inspect the implementation of financial and accounting regulations of units and staff of the Company to guarantee the strict compliance with financial and accounting standards and regulations.

-           Tổ chức, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty

To manage accounting staff and implement the training to update information regularly.

-           Các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Other rights and responsibilities of Chief Accountant as guided by the Company Director or as prescribed in other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Kế toán trưởng trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to take the position of Chief Accountat from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Đây là văn bản bổ nhiệm kế toán trưởng - một chức danh vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Thông thường người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp là Giám đốc/ Tổng Giám đốc. Ngoài những quyền và nghĩa vụ được quy định trong quyết định bổ nhiệm, mỗi doanh nghiệp cũng cần có một bản mô tả công việc chính thức để cụ thể hóa nhiệm vụ của kế toán trưởng. 
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.