TÊN CÔNG TY

Số..........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng …… năm 20..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(V/v: Bổ nhiệm Người kế toán trưởng)
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-       Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ………………. (sau đây gọi là “Công ty” );

-       Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty;

-       Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng với nội dung như sau:

Bổ nhiệm Ông(Bà).............................................................., CMND số ....................................  cấp  ngày  tại CA tỉnh ............................................., có địa chỉ thường trú: .................................... vào vị trí phụ trách kế toán của Công ty. Ông(Bà)/Mr(Ms)  .................... sẽ đảm nhiệm vị trí phụ trách kế toán cho Công ty kể từ ngày ký quyết định này đến ngày có quyết định mới thay thế.

Điều 2: Trách nhiệm công việc

Ông(Bà) ……................................................ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a.      Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán;

b.     Giao dịch Ngân hàng, liên hệ với cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty;

c.      Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc/Tổng Giám đốc trên cương vị kế toán trưởng.

Điều 3: Các phòng ban Công ty có liên quan và Ông(Bà) ………………………có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

-          ………

-          ………

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

………......................

 

COMPANY NAME

No.:…….................

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

………, ngày ….. tháng …… năm 20..

...................................... 20....

 

THE DECISION OF GENERAL DIRECTOR/ THE DIRECTOR

(Re: Appointment of chief accountant)

GENERAL DIRECTOR/DIRECTOR

-       Pursuant to Law on Enterprises 2014 issued by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated on November 26, 2017;

-       Pursuant to the charter of ..................................COMPANY (Hereinafter refered  to as the "Company");

-       Pursuant to the responsibilities, powers and functions of the General Director / Director of the Company;

-      Pursuant to the human resource demand of the company.

DECIDES

Article 1: Appointment of the Chief Accountant with the following content:

To appoint Mr/Ms .........................................................., ID number .................................... dated ....................... issued by  police of ...................., having the permanent residence at: ........ to be the chief accountant of the Company. Mr(Ms)  ................ will be in charge of the position of the chief accountant of the company from the signing date of this decision to the date in which this decision to be replaced

Article 2: Responsibilities

Mr/Ms …………………… shall be responsible for performing the following works:

a.      To prepare and establish and accounting books, documents and records of the Company, to fulfill the duties and obligations the functions of person in charge of accounting;

b.     To conduct banking transactions, to liaise withi tax authorities, state treasury and perfom other functions related to accounting systems of the Company;

c.      to take legal responsibility to the laws and the Director/General Directorfor as the chief accountant of the Company

Article 3: The departments of the Company concerned and Mr/Ms ………………….. shall be responsible for implementation of this decision. This decision takes effect from the date of signing.

 

Recipients:

-          ………

-          ………

 

GENERAL DIRECTOR/ THE DIRECTOR

(Signed and sealed)

 

………......................

TÊN CÔNG TY/COMPANY NAME

Số/No.:…….................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

………, ngày ….. tháng …… năm 20..

...................................... 20....

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

THE DECISION OF GENERAL DIRECTOR/ THE DIRECTOR

CÔNG TY  …………………

………………COMPANY

(V/v: Bổ nhiệm Người kế toán trưởng)
(Re: Appointment 
of chief accountant)

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

       Pursuant to Law on Enterprises 2014 issued by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated on November 26, 2017;

-       Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ………………. (sau đây gọi là “Công ty” );

        Pursuant to the charter of ..................................COMPANY (Hereinafter refered  to as the "Company");

-       Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty;

         Pursuant to the responsibilities, powers and functions of the General Director / Director of the Company;

-       Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Công ty.

         Pursuant to the human resource demand of the company.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng với nội dung như sau:

Article 1: Appointment of the Chief Accountant with the following content:

Bổ nhiệm Ông(Bà).............................................................., CMND số ....................................  cấp  ngày  tại CA tỉnh ............................................., có địa chỉ thường trú: .................................... vào vị trí phụ trách kế toán của Công ty. Ông(Bà)/Mr(Ms)  .................... sẽ đảm nhiệm vị trí phụ trách kế toán cho Công ty kể từ ngày ký quyết định này đến ngày có quyết định mới thay thế.
To appoint Mr/Ms .........................................................., ID number .................................... dated ....................... issued by  police of ...................., having the permanent residence at: ........ to be the chief accountant of the Company. Mr(Ms)  ................ will be in charge of the position of the chief accountant of the company from the signing date of this decision to the date in which this decision to be replaced.

Điều 2: Trách nhiệm công việc

Article 2: Responsibilities

Ông(Bà) ……................................................ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Mr/Ms …………………… shall be responsible for performing the following works:

a.      Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán;

       To prepare and establish and accounting books, documents and records of the Company, to fulfill the duties and obligations the functions of person in charge of accounting;

b.     Giao dịch Ngân hàng, liên hệ với cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty;

     To conduct banking transactions, to liaise withi tax authorities, state treasury and perfom other functions related to accounting systems of the Company;

c.      Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc/Tổng Giám đốc trên cương vị kế toán trưởng.

         to take legal responsibility to the laws and the Director/General Directorfor as the chief accountant of the Company

Điều 3: Các phòng ban Công ty có liên quan và Ông(Bà) ………………………có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The departments of the Company concerned and Mr/Ms ………………….. shall be responsible for implementation of this decision. This decision takes effect from the date of signing.

 

Nơi nhận/ Recipients:

-          ………

-          ………

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR/ THE DIRECTOR

(Ký tên và đóng dấu/Signed and sealed)

 

………......................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.