[TÊN CÔNG TY]

 [CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

[NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ:

-       Điều lệ Công ty;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] Ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].

-       Nghị quyết số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT] ngày [NGÀY CỦA NGHỊ QUYẾT]

QUYẾT ĐỊNH

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Vào chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng:

-           Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh phát sinh từ các hoạt động của Công ty;

-           Thiết lập các báo cáo, sổ sách kế toán, thuế theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

-           Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, quy định, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các phòng, ban và các cán bộ, nhân viên

-           Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính của các đơn vị và nhân viên trong Công ty.

-           Tổ chức, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty

-           Các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Kế toán trưởng trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 [CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.