[TÊN CÔNG TY]

[COMPANY’S NAME]

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSITION TO BE APPOINTED]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

__________________ 

[NƠI BAN HÀNH], [NGÀY BAN HÀNH]
[PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh
Regarding the appointment of Sale Manager

 

[CHỨC DANH/ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN]
[POSITION OF APPOINTOR]

Căn cứ:
Pursuant to:

-       Điều lệ Công ty;
The Company’s charter;

-       Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số [SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ] ban hành ngày [NGÀY THÁNG NĂM];
Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

-       Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;
The business demands;

-       Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;
The employee’s ability, attitude and achievements;

-       Đề xuất bổ nhiệm của [NGƯỜI/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT] Ngày [NGÀY CỦA ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM];
The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

-       Biên bản họp số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ HỌP] ngày [NGÀY CỦA BIÊN BẢN HỌP].
Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

-       Nghị quyết số [SỐ VĂN BẢN] của [ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT] ngày [NGÀY CỦA NGHỊ QUYẾT].
Resolution No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

1.         Bổ nhiệm ông/bà: [HỌ TÊN]

To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

CMND/CCCD số: [SỐ CMND/CCCD]

ID No. [NUMBER]

Ngày sinh: [NGÀY SINH]

Date of birth: [DATE]

Vào chức danh Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty kể từ ngày [NGÀY CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM].

To be the Sale Manager of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

2.         Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng phòng Kinh Doanh:

Rights and responsibilities of Sale Manager:

-           Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty;

To establish and organize the implementation of the business plans of the Company;

-           Tổ chức thu thập, phận tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

Organize the collecting and analyzing market data and make suggestions for the improvement of sale of the Company;

-           Phê duyệt và quản lý các hợp đồng, giao dịch theo qui định của công ty;

Approve and manage contracts in accordance with the company’s rules;

-           Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng;

Manage the client support activities of the Company;

-           Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng của Công ty;

Create and organize the sale channels of the Company;

-           Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty;

Manage the sale staff of the Company;

-           Các quyền và nghĩa vụ của Trưởng phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Other rights and responsibilities of Sale Manager as guided by the Company Director or as prescribed in other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3.         Ông/bà [HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM] có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Trưởng phòng Kinh doanh trước ngày [NGÀY ĐƯỢC BỔ NHIỆM].

Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to take the position of Sale Manager from [DATE OF APPOINTMENT].

4.         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà [HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN] và [CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

[CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ BỔ NHIỆM]

[POSSITION OF THE APPOINTOR]

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh trong doanh nghiệp. Khách hàng lưu ý:
- Điền đầy đủ các thông tin bỏ trống trong mẫu khi sử dụng; 
- Đọc kỹ văn bản để bảo đảm khách hàng chọn và sử dụng đúng mẫu phù hợp;
- Đọc kỹ để bổ sung/loại bỏ bớt thông tin để phù hợp với trường hợp của khách hàng.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.