Mẫu số: 107 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:.................................... ngày...............tháng ........ năm............

của.......................................................................................................................................................................................................

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can trên, bị can còn có hành vi ..................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

             Căn cứ Điều(*)............... và khoản 2 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bổ sung đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch:.......................................................... Dân tộc:...................................................Tôn giáo: .............................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..................................................................................................................................

Cấp ngày ......... tháng ............ năm ................. Nơi cấp: ................................................................................................

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tiền án/tiền sự:  ........................................................................................................................................................................

về tội..................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

quy định tại khoản ............ Điều ........................... Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến VKS................................................................................................................ để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS.................................

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

    

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(*) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.