[LOGO CÔNG TY]

[COMPANY LOGO]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

--------------

Số/No. : ………………….

………………… , ngày … tháng … năm 20 …

[place] , [date,month, year]

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v Chấm dứt Hợp đồng Lao động

Re: Termination of Labour Contract
 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………………

DIRECTOR/GENERAL DIRECTOR OF ……………………………………… COMPANY

 

-  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

    Pursuant to the Labor Code dated June 18, 2012;

-  Căn cứ Nội quy Lao động;

    Pursuant to the Labour Regulation;

-  Căn cứ Hợp đồng Lao động đã ký ngày ......................................................................................................................................

    Pursuant to the Labour Contract dated .....................................................................................................................................

-  Xét Đơn xin thôi việc của Ông/Bà ...............................................................................................................................................

    Consider the Leaving employment Form of Mr. / Ms. .................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDE:

 

Điều 1/Article 1.

Đồng ý cho Ông/Bà: …………………………………………...............................................…… Năm sinh: ..................................................

Accept to Mr/Ms. : ………………………………………………............................................… Date of birth: .................................................

CMND số/ID number: ..................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................

Address: ......................................................................................................................................................................................

Phòng/Bộ phận: ………………………….................................……......…. Chức vụ: ...................................................................................

Department: …………………………………......................................….. Position: .......................................................................................

Chấm dứt Hợp đồng Lao động tại Công ty kể từ ngày … tháng … năm 20 …

Terminating the Labour Contract in the Company from [date, month, year]

Lý do: ......................................................................................................................................................................................................

Reason: ..................................................................................................................................................................................................


Điều 2/Article 2.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà ……………… được thanh toán tính đến ngày chấm dứt Hợp đồng Lao động.

Pay and allowances (if any) of Mr. /Ms. ……………… shall be paid up to the Termination of Labour Contract.

 

Điều 3/Article 3.

Bàn giao lại công việc cho Phòng/Bộ phận liên quan theo các nội dung ghi trong Biên bản bàn giao.

Transfer the work to Department related according to the contents written in the Minutes of work handover.

Việc bàn giao sẽ kết thúc vào ngày … tháng … năm 20 …

The transfer shall be ended on [date, month, year]


Điều 4/Article 4.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20 …

This Decision takes effect from [date, month, year]


Điều 5/Article 5.

Các Ông/Bà Trưởng Phòng hành chính, Thủ trưởng các đơn vị và Ông/Bà ….........…… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Head of the Administration Department, other Departments, and Mr. /Ms. ……............… as responsible to implement this Decision.

 

Nơi nhận/Recipient:

- Như điều 5/As the Article 5;

- Lưu hồ sơ/Save.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DIRECTOR/GENERAL DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên/

Signature, write full name)

  

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.