TÊN CÔNG TY/
THE COMPANY’S NAME

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness


 

.......................Ngày..........tháng......năm.......

.................Dated...........................................

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

V/v chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động
Re: Paying the pension for lunch for the employees

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

 

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………..........

Pursuant to the Charter of ………………………………………………………………....

Căn cứ Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Công ty;

Pursuant to the Labour contract, the Collective Labour Agreemen, the Internal labour regulations of the company;

Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

Purusant to the authority of Director.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDE:

 

Điều 1. Quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho toàn thể người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại Công ty.

Article 1: To decide to pay the pension for lunch for all employees working under the labor contract in the company.

Điều 2. Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại Công ty được chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cụ thể như sau:

Số tiền trợ cấp:......................................(không được vượt quá 730.000 VNĐ/ người/ tháng).

Trong trường hợp người lao động không làm đủ số ngày làm việc theo thỏa thuận thì vẫn được chi trả trợ cấp ăn trưa.

The employees work at the company under the labor contract  paid the pension for lunch as follows:

The amount of the pension:...................................... (do not exceed 730,000 VND/person/month).

In the case of  the employees do not compete the number of the working day under the agreement shall still be paid the pension for lunch.

Điều 3. công ty sẽ có trách nhiệm tổ chức ăn trưa, không thực hiện việc phát tiền ăn trưa cho người lao động.

Article 3: The company is responsible for organizing for lunch without paying for the employees.

Điều 4. Giám đốc công ty, Bộ phận Hành chính nhân sự, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan, toàn thể người lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4: Director of the company, Human resource department, Immediate supevisior, related departments and the employees in article 1 shall be responsible for the implementation of this decision.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Article 5. This decision shall take effect from the date of signing.

 

 

 

 

NƠI NHẬN/  RECIPIENT:

- Như Điều 3/   As the Article 3;

- Lưu Công ty/ Save.

 

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký tên và đóng dấu/ sign and stamp)

 

 

 Họ tên/Full name:..................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.