LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

CÔNG TY/COMPANY

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:/No: …/QĐ…….

 

….., ngày … tháng … năm 201…

[Dated]

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

V/v/Rev: Cử đi đào tạo/Get training

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/DIRECTOR OF COMPANY        

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm……………………, ngày……………..;

Pursant to the decision no……..on appointing…………………, date……………..;

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của…………………….số…...……;

Pursant to the functions and rights of…………………………………..no………...;

-         Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty;

Pursant to the resignation process of the company;

-         Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự.

Pursant to the proposal of the Head of Human Resources Management.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE

Điều 1/Article 1.  

Đồng ý cử Ông/Bà/Agree to nominate Mr./Ms.:....................................................................

Chức vụ/Position:.......................................................................................................................

Tham dự lớp/Attend the class:..................................................................................................

Tại/Place:.....................................................................................................................................     

Từ ngày/From date:.................................... đến ngày/to date:.................................................

 

Điều 2/Article 2.  

Ông/bà được thanh toán kinh phí học tập sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng Nhân sự, Phòng Kế hoạch tài chính.

Mr./Ms. will be paid the tuition fee after submitting the study results and receipts to Human Resource Department, Financial Planning Department.

 

Điều 3/Article 3. 

Các đơn vị liên quan và ông/bà được cử đi đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

The related units and Mr./Ms. be assign to be created of task of executive.

 

Nơi nhận/Recepient:

- Như điều 3/As article 3

- Lưu VP/Save VP

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.