[Logo Công Ty]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ..…/20…./…..

…. , ngày …. tháng …. năm ….

 
QUYẾT ĐỊNH

V/v:............................................................... (1)

–––––––

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

-      Căn cứ Luật [Luật áp dụng];

-      Căn cứ Điều lệ [Tên Công ty];

-      Căn cứ........................................................ ; (2)

-      Theo đề nghị của........................................ ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: ........................................................................................................................................................(3)

Điều 2:    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…../…../……và thay thế ......................... (4), được áp dụng thống nhất trong Công ty................................................... .Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định này do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 3:    Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty......................................................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

-    Như Điều …. (5)
-    .............................;
-    .............................;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Điền trích yếu của Quyết định (chữ thường, in đậm).

(2) Ghi tên văn bản liên quan trực tiếp đến việc ra Quyết định.

(3) Ghi nội dung của Quyết định, nếu có nhiều nội dung thì có thể phân thành 2-3 điều và các khoản khác tương đương được đẩy xuống.

(4) Nếu không thay thế văn bản thì bỏ cụm từ “thay thế”

(5) Ghi theo điều cuối cùng của văn bản thi hành.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.