TÊN CÔNG TY/ THE COMPANY’S NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

 

                                                              .......................Ngày..........tháng......năm.......

............................On...........................................

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

DECISION ON PERSONNEL ROTATION

 

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………….........

Pursuant to the Charter of ……………………………………………………………….....................

Nhu cầu điều động nhân sự của công ty;

The needs of personnel rotation of the company;

Chức năng quyền hạn của Giám đốc

Purusant to the authority of Director

QUYẾT ĐỊNH

DECIDE

Điều 1. Điều động các nhân viên (hoặc Ông Bà) có tên sau đây:

Ông (Bà): ………………………………………………Sinh ngày...................................................................................

Mr (Mrs):………………………………………………..........Date of birth……..................................................................

CMND số: ………………… Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….............................................................

ID number:…………………  Issued by:………………..dated:…...............................................................................

Chức vụ..................................Bộ phận.....................................................................................................

Job-title.................................. Division......................................................................................................


Ông (Bà): ………………………………………………Sinh ngày...................................................................................

Mr (Mrs):………………………………………………..........Date of birth……..................................................................

CMND số: ………………… Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….............................................................

ID number:…………………  Issued by:………………..dated:…...............................................................................

Chức vụ..................................Bộ phận.....................................................................................................

Job-title.................................. Division......................................................................................................


Đến nhận công tác với chức vụ.......................Bộ phận....................tại.....................

Kể từ ngày......tháng......năm........

Coming to get work with Job – title.............Division.................... at........................

From..............to.......................

Điều 2. Ông/ bà …………. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí …………. đến hết ngày....tháng.....năm.....

Kể từ ngày.....tháng.....năm....... các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông/ bà …………. được hưởng như nhân viên ……………..

Ông/ bà ………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Mr./Mrs............. be paid salary and the regime in position............ the remainder of the day..............

 Since the day................. the salary, bonus, and his/her other policies............. enjoy as employees..............

Mr/ Mrs............ shall perform the work assigned, having responsibility and reporting the direct management and responsible before the laws on the implementation of the duties and powers assigned under the provisions of the Charter the company’s by laws, and the provisions of relevant laws.

Điều 3. Giám đốc công ty, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Director of the company, the employees in article 1 shall be responsible for the implementation of this decision.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        This decision shall take effect from the date of signing

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

(Ký tên và đóng dấu/ sign and stamp)

 

 

Họ tên/Full name

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.