Mẫu số: 112 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA

 

Tôi: .......................................................................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ............................ ngày ........ tháng  ....... năm ....

của ......................................................................................................................................................................................................

đối với vụ án hình sự ............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại:  .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ(*):............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét thấy cần thiết trực tiếp điều tra;

Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Rút vụ án hình sự ........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ................................. ngày ......... tháng ......... năm.................

của  ......................................................................................................................................................................  đến Cơ quan

................................................................................................................................................................  để tiếp tục điều tra.

Đề nghị Viện kiểm sát..............................................................................................................................................   

đang kiểm sát điều tra vụ án, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.                                                                                            

Nơi nhận:

- VKS ............................

- Hồ sơ 2 bản.

 

 

 

     

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Ghi rõ lý do rút vụ án lên Cơ quan điều tra cấp trên để điều tra.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.