CÔNG TY CỔ PHẦN

................................

NAME OF COMPANY

...............................

Số …/…./QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence- Freedom- Happiness


                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm……

Ho Chi Minh City, dates....month........year.......

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

      Pursuant to Enterprise Law 2014 passed by the National Assembly on November 26, 2014;

-     Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…./…….;

      Pursuant to the Charter of the Shareholding Company ....... was passed by the shareholders on .... /. / ...... .;

-     Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …./…/….. về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

      Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders approving the change of the charter capital of the company                on ... / ... / ... ..

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION

(V/v: Tăng vốn điều lệ/Increase charter capital)

 

Điều 1 / Article 1:

Tăng vốn điều lệ từ …........................................… đồng lên …….................................. đồng.
Increase charter capital from ... ............................. VND up ……................................. VND.

Hình thức tăng: phát hành thêm ….cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: …..................... đồng/1 cổ phần.

Form of increase: issuing more ... ordinary shares, par value of shares: ... ..................... VND / share.

Trong đó/ Of which:

Cổ đông sáng lập đăng ký mua: …..cổ phần phổ thông, tương đương …….đồng do:

Founding shareholders register to buy: ... ordinary shares, equivalent to ......VND by:

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

Cổ đông khác đăng ký mua: ….. cổ phần phổ thông:

Other shareholders register to buy: ... .. ordinary shares:

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

 -          Ông/Bà… mua ….cổ phần trị giá ... đồng./Mr / Mrs .... buy ... share value ... VND.

(không/có bán cho nhà đầu tư nước ngoài)/(No or sold to foreign investors)

Sửa đổi Điều 7 của điều lệ Công ty Cổ phần ………….. như sau:

Amending Article 7 of the charter Corporation ............ .. as follows:

-           Vốn điều lệ mới của công ty: ……. ....đồng

            New charter capital of the company: ....... VND

-           Số vốn này được chia thành         : ……….cổ phần phổ thông

            This capital is divided into: .......... ordinary shares

-           Mệnh giá mỗi cổ phần       : ……..... đồng. 

            The face value of each share: .......VND

Danh sách cổ đông sáng lập sau khi tăng:

List of founding shareholders after the increase:

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

Danh sách cổ đông khác:

Other shareholders list:

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

-           Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ.

            Mr / Mrs ...... owns ... shares worth ... .. VND occupies ...% of charter capital.

Điều 2/Article 2:

Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mr/Ms ... .............. (name of the legal representative) shall have to carry out procedures for business registration in accordance with the provisions of law.

Điều 3/Article 3:

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

The legal representative of the company, the shareholders of the company shall be responsible for the implementation of this Decision. 

Điều 4/Article 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of its signing.

                                                                                                

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;

- Lưu/Save.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signed, stamped and full name)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.