Mẫu số: 173BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TRƯNG CẦU

NGƯỜI PHIÊN DỊCH/NGƯỜI DỊCH THUẬT

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: ............................... .........................................................................................................................................................

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Nay xét thấy(1):..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi trưng cầu người phiên dịch/người dịch thuật đối với ông/bà: ...............................

...............................................................................................................................................................................................................

tại Quyết định trưng cầu người phiên dịch/người dịch thuật số:.............................................................

ngày .........tháng .......... năm .................. của.........................................................................................................................

Nay trưng cầu người phiên dịch/người dịch thuật đối với:

Ông/bà:........................................................................................................................................................ Giới tính: ............  

Quốc tịch: ...........................................................Dân tộc: ....................................................... Tôn giáo: .............................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................... .............................................................................

Trình độ(2): ............................................................................................................................ .................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): ......................................................................................................................................  

Tiến hành phiên dịch/dịch thuật tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt trong vụ án/vụ việc:...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................  

theo Quyết định(3) ............................................................................................................................................................. số:........................ ngày.......... tháng ........ năm...............của...............................................................................................................................

Người phiên dịch, người dịch thuật có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS....................................................

- Người phiên dịch/người dịch thuật;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

..................................................................................................

 

 

 

 

(1) Ghi rõ lý do thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật quy định tại khoản 4 Điều 70 BLTTHS;

(2) Ghi rõ chuyên môn, ngoại ngữ, tiếng nói, chữ viết;

(3) Ghi rõ Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm hoặc Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.