CÔNG TY …………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………………..

................... , ngày … tháng … năm 20 …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận thực tập

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………………

-   Căn cứ Quyết định số .......... v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành ngày ............................................................... ;

-   Căn cứ Bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số....................................................... ;

-   Căn cứ Quy chế thực tập của Công ty;

-   Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho Anh/Chị: ……………………………………. CMND: ....................................................................

Năm sinh: …………………. Địa chỉ: .....................................................................................................................

Là Sinh viên Trường:..........................................................................................................................................

Được thực tập tại Công ty trong thời hạn … tháng, từ ……………… đến ...............................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20 …

Điều 3. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng (Trưởng Phòng hành chính), Trưởng Phòng tổ chức, Thủ trưởng đơn vị và
Anh/Chị ………………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.