Mẫu số: 172BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU NGƯỜI DỊCH THUẬT

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

Căn cứ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Căn cứ Điều(1) ..................Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Trưng cầu ông/bà:..................................... ...................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................... Dân tộc: ............................................................Tôn giáo:..............................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................... ............................................................................

Trình độ(2): ............................................................................................................................ .................................................................

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Tiến hành dịch thuật tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt trong vụ án/vụ việc:.                

...............................................................................................................................................................................................................  

theo Quyết định(3) ...................................................................................................................................................................  

số: ........................ ngày.............. tháng.............. năm.................của.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Gồm những tài liệu sau:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Người dịch thuật có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự và phải cam đoan trước cơ quan đã ra yêu cầu về việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Quyết định này giao cho người được trưng cầu dịch thuật và gửi đến Viện kiểm sát.

......................................................................................................................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

..........................................................................................................

 

 

 

(1) Căn cứ Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS;

(2) Ghi rõ chuyên môn, ngoại ngữ, tiếng nói, chữ viết;

(3) Ghi rõ Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm hoặc Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.