LOGO

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

.........., ngày … tháng … năm  ...

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

 

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc, ngày................................................

-         Căn cứ  chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc số............................................

-         Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của Công ty được thông qua ngày...................

-         Căn cứ vào biên bản họp xử lý khiếu nại số ........................................................................

-         Xét đề nghị của Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự.

 

                                                                       QUYẾT ĐỊNH:    

 

Điều 1.

Trên cơ sở ông/bà .................................. có yêu cầu khiếu nại/tố cáo về việc ....................., Công ty quyết định như sau ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung khiếu nại, tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ)

Công ty sẽ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định, chấm dứt hành vi bị khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại)

Về việc bồi thường thiệt hại (nếu có)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày .....tháng......năm............phổ biến đến..............

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, quản lý trực tiếp của/và ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Trưởng phòng HCNS (1b)

- Trưởng phòng tổ chức (1b)

- Quản lý phòng ..... (1b)

- Ông .........

- Lưu VT (1b), (M)

GIÁM ĐỐC

(ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.