LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANY

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:/No: ……….

 

………, ngày … tháng … năm 20…

[Dated]

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc: tiếp nhận cán bộ nhân viên

Rev: On the reception of staff

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY         

-         Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày...............................

Pursuant to Decision No………v/v appointing Managing Director, date.........................

-         Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số.....................

Pursuant to the functions and duties of Managing Director No.........................................

-         Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty;

Pursuant to the recruitment process of the company;

-         Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

At the proposal of the Human Resources Manager.

QUYẾT ĐỊNH

DECIDES

Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị..................... vào làm việc tại......................... , kể từ ngày................................

Article 1. Receiving you...................... to work at............................. , since................................................

Điều 2. Anh/ chị........................ làm việc dưới sự quản lý và phân công của Trưởng (đơn vị).

Article 2. Work under the management and assignment of Chief (agency)..................................................

Điều 3. Anh/chị.................. được hưởng lương và các khoản phụ cấp căn cứ theo quyết định số…ngày…của Hội đồng quản trị về việc: mức lương…, hệ số lương…(ngạch…, bậc..), được tính kể từ ngày…

Article 3. You..................... to be repaid wages and allowances according to Decision No…dated…of the Directors on salary, salary coefficient (rank…), calculated from the date...

Điều 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng (đơn vị)............................ các đơn vị chức năng liên quan và anh/chị.............................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. Leaders of the Organization – Administration Divisio, Heads (agency) The relevant functional agencies and you shall be responsible for the implementation of this Decision.

        

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/ As Article 4

- Lưu VT/Save VT

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký tên, đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.