Text Box: Mẫu số: 01-1/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
 

 

 

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …..../TB-....  

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

 

Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng.......năm .… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất …........…………, hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, ...(tên cơ quan thuế)................... thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất lệ phí trước bạ như sau:

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:

1.Tên chủ tài sản: ................................................................................................................................    

2. Mã số thuế (nếu có):    ...................................................................................................................

3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: .........................................................................................

4. Đại lý thuế (nếu có) : .........................................................................................................................

5. Mã số thuế: : ....................................................................................................................................

6.  Địa chỉ:  .: .......................................................................................................................................

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN

1. Thửa đất số:……………………………Tờ bản đồ số: ..............................................................

Số nhà…      Đường phố….         Thôn (ấp, bản, phum, sóc)…….xã (phường) ..........................

2. Loại đất.............................................................................................................................................

3. Loại đường/khu vực: ......................................................................................................................

4. Vị trí (1, 2, 3, 4…):..........................................................................................................................

5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:......................................................................

6. Hạng nhà:..........................................................................................................................................

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:                                        ...................................................

8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2):................................................................................

8.1. Đất:.................................................................................................................................................

8.2. Nhà (m2 sàn nhà):.........................................................................................................................

9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2):......................................

9.1. Đất:.................................................................................................................................................

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):.....................................................................................................

III. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ DO CƠ QUAN THUẾ TÍNH:

1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ:.....................................................................................

1.1. Đất (8.1 x 9.1):..............................................................................................................................

2.2. Nhà (7 x 8.2 x 9.2):......................................................................................................................

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): .....................................................................................

(Viết bằng chữ:   ................................................................................................................................. )

Nộp theo chương ......loại.......khoản............hạng..........mục..........tiểu mục...................................

3. Địa điểm nộp....................................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày...tháng...năm Quá ngày phải nộp theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Trường hợp không  thu lệ phí trước bạ : Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại  (ghi rõ căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật áp dụng)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại (ghi rõ căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật áp dụng)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(Tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

...(Tên cơ quan thuế)............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

...,ngày ..…. tháng ..…. năm .....…

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

 RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

                          

 

 

II - PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):

 

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế:

 

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):

 

(Viết bằng chữ:                                                            )                                                                      

 

 

                                                ..., ngày …….. tháng ……… năm ….                                                   

                                  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.