Text Box: Mẫu số: 01-7/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
PHỤ LỤC

 

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng........ năm ....... hoặc quý .....năm....

 

        [02] Tên người nộp thuế:.................................................................................................

    [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [04] Tên đại lý thuế (nếu có): .........................................................................................     

    [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại xe

Đơn vị tính

Tổng số lượng xe bán ra cho người tiêu dùng và số lượng xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng

Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Xe ôtô

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

B

Xe hai bánh gắn máy

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:...........

..., ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

___________________________

Ghi chú:

- Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở  kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Cơ sở kinh doanh lập và gửi đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cách ghi:

- Cột (2): Ghi rõ tên xe, chủng loại xe, đời xe, năm sản xuất bán ra trong tháng. 

- Cột (4): Ghi số lượng xe bán tới người tiêu dùng và số xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

- Cột (5): Ghi giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) của những xe bán tới người tiêu dùng và xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.