ĐƠN VỊ :.................                                                       
ĐỊA CHỈ: ................                             
 Mẫu số 01 - BH -  kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

                                                                                            Ngày ... tháng ... năm ...                                                                             
                                                                                                                                                                                                      
Quyển số: ............
                                                                                                                                                                                                    Số: .......................
                                                                                                                                                                                                     Nợ: ......................
                                                                                                                                                                                                    Có: .......................

Căn cứ Hợp đồng số:....... ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện........ ………….…có hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện  ...................................................................................................................................................

- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện ................. nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện đơn vị .........................................................................................................................................

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày ..../.../... đến ngày .../.../.... như sau:

 

Số

Tên, quy cách, phẩm chất

 

Đơn

Số lượng

Số lượng

 

Tổng

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng  tồn cuối

kỳ

TT

 sản phẩm (hàng hoá)

vị tính

tồn

đầu kỳ

nhận trong kỳ

số

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

 

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ...........................................................................................................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)……………………………................................................................................................

IV- Số tiền được nhận lại:…………………………………………………………….................................................................................................................

+ Hoa hồng……………………………………………………………………………........................................................................................................................

+ Thuế nộp hộ…………………………………………………………………………......................................................................................................................

+ Chi phí (nếu có)…………………………………………………………………........................................................................................................................

+...................................................................................................................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: .................................................................................................................................................................................................

+ Séc: ..........................................................................................................................................................................................................

VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)

* Ghi chú: ....................................................................................................................................................................................................

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ GỬI
HÀNG ĐẠI LÝ (KÝ GỬI) 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BẢNG

  THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

NHẬN BÁN HÀNG ĐẠI LÝ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ
GỬI HÀNG ĐẠI LÝ (KÝ GỬI)

(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NHẬN BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.