Mẫu số 01 - BH-Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi-Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày .... tháng.... năm ....

Quyển số:………….

Số:………….

Nợ:………….

Có:………….

Căn cứ Hợp đồng số:….. ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….………. có hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….……….……….……….……….

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….……….……….……….

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng nhận trong kỳ

Tổng số

số hàng đã bán trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

 

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ...........................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)........................................

IV- Số tiền được nhận lại:............................................................................................

+ Hoa hồng.....................................................................................................................

+ Thuế nộp hộ...............................................................................................................

+ Chi phí (nếu có).........................................................................................................

.........................................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt:.....................................................................................................................

+ Séc:..............................................................................................................................

VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)

* Ghi chú:.......................................................................................................................

 

Giám đốc đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Kế toán trưởng đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên)

 

 

 

Kế toán trưởng đơn vị
nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.