Mẫu số 01/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 (1)..........……................

 (2).................................

 Số:……...../ĐN- (3)……..

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ............, ngày ......... tháng......... năm ..........

ĐỀ NGHỊ

Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

                       

                        Kính gửi: Toà án nhân dân (4)........................................................

Căn cứ Điều 102 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (5)…………..………..………………………..……………………………;     

Đề  nghị Toà án nhân dân (4).....................................................................................

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người có lai lịch như sau:

Họ tên:...................................; giới tính:……….; tên gọi khác:........................................

Sinh ngày:.........tháng..........năm............ tại:.....................................................................

CMND số:............................; ngày cấp:.......................; nơi cấp:......................................

Quê quán:...........................................................................................................................

Nơi thường trú:..................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

Dân tộc:........................; tôn giáo:........................; trình độ học vấn:................................

Nghề nghiệp:...............................................................; nơi làm việc:...............................

……………………………………………………………………………………..…….

Lý do đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB:......................................................

...........................................................................................................................................

..…....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: ……………………….......

Thời hạn đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc…….tháng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:....

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Tên viết tắt cơ quan đề nghị;

(4) Toà án nhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ;

(5) Các căn cứ khác (nếu có).

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.