Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ,

DUY TRÌ TÊN MIỀN “.VN”

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế:  ........................................................................................................

- Tên viết tắt: ...........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

- Điện thoại: ............................................................................................................................

- Fax:  ........................................................................................................................................

- Email:  ....................................................................................................................................

- Website: .................................................................................................................................

2. Đầu mối liên hệ

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .........................................

- Chức vụ: ................................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................

- Điện thoại:  ............................................................................................................................

- Fax:                                                                                                                                          

- Email: .....................................................................................................................................

3. Nội dung: Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”, đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam xem xét ký hp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên min “.vn” ra cộng đồng.

Doanh nghiệp cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và bảo đảm tuân thủ thực hiện hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn" theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, quản lý thông tin điện tử trên Internet./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.