Mẫu số 01-kèm theo Nghị định 108/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2016

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:         /GP-BTTTT

Hà Nội, ngày  tháng  năm …..

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH 
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày.../.../...)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

Căn cứ Nghị định số ………./………/NĐ-CP ngày.....tháng …..năm ….. của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng ngày ….. tháng ….. năm ….. của …………………..(1);

Theo đề nghị của.... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép …………………………….(1) được kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

1. Thông tin doanh nghiệp

a) Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (nếu có): 

b) Tên người đại diện theo pháp luật: ..........................................................................................

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .... do .... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại.............

d) Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam:  ..........................................................................................

đ) Điện thoại: ...............................................................................................................................

e) S Fax: .....................................................................................................................................

g) Mã số thuế: ..............................................................................................................................

2. Doanh nghiệp được phép:

a) …………………………………….(3);

b) ……………………………………. (3);

c) ……………………………………. (3);

Điều 2. ……………………………….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …………./2016/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày ……  tháng .... năm……; (4) thay thế cho Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng ……/GP-BTTTT ngày ... tháng ... năm……/.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Chú thích:

(1) Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(2) Thủ trưởng đơn vị trình cấp Giấy phép.

(3) Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được phép kinh doanh.

(4) Sử dụng trong trường hợp cấp lại/sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.