Ảnh - photo
4x6 cm
(2)
See notes

 

 

Ảnh trang nhân thân hộ chiếu (2)
Passport data page image

 

Mẫu số (Form) 01
Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

 

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (1)
VIETNAMESE ELECTRONIC VISA APPLICATION FORM

1. Họ tên (chữ in hoa): ...................................................................................................................
Full name (in capital letters)........................................................................................................

2. Giới tính: Nam □    Nữ            
    Sex           Male       Female            

3. Sinh ngày …… tháng ….. năm …….

    Date of birth (Day, Month, Year)

4. Quốc tịch gốc:………………………….

    Nationality at birth

5. Quốc tịch hiện nay:…………………..

    Current nationality

6. Tôn giáo: ………………………………

    Religion

7. Nghề nghiệp:…………………………                Occupation

8. Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................................
Permanent residential address.....................................................................................................

……………………………………………. S điện thoại và Email:....................................... ……………………………………………………Telephone/Email........................................

9. Hộ chiếu số: …………….loại (3): …………..có giá trị đến ngày: ……/ …../..................
Passport number                 Type                     Expiry date (Day, Month, Year)

10. Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ……/ ……/ ……..; tạm trú ở Việt Nam ….. ngày
Intended date of entry (Day, Month, Year)       Intended length of stay in Vietnamdays

11. Mục đích nhập cảnh: ...............................................................................................................
Purpose of entry..............................................................................................................................

12. Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .....................................................................................
Intended temporary residential address in Vietnam..................................................................

13. Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có):
Hosting organisation in Vietnam (if any)

Cơ quan, tổ chức:............................................................................................................................
Name of hosting organisation.......................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Address.............................................................................................................................................

S điện thoại và Email:...................................................................................................................
Telephone/Email.............................................................................................................................

14. Trẻ em dưới 14 tui được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):

Under 14 years old accompanying child(ren) included in your passport (if any)

Ảnh - photo
4x6 cm
(under 14 years old)
See notes
(2)

 

Ảnh - photo
4x6 cm
(under 14 years old)
See notes
(2)

 

Số TT
No

Họ tên (chữ in hoa)
Full name (in capital letters)

Giới tính (Sex)

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Nội dung đề nghị:

Requested information

- Cấp thị thực điện tử từ ngày đến ngày …../ …../…… đến ngày ……./…../………
Grant evisa valid from (Day, Month, Year)                  to (Day, Month, Year)

- Nhập cảnh qua cửa khẩu …………… và xuất cảnh qua cửa khẩu........................................
A
llowed to entry through…….. checkpoint and exit through………. chekpoint

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.
I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

 

Làm tại:…. ngày tháng …… năm ……….
Done at                 date (Day, Month, Year)

* Lưu ý:

Nếu hồ sơ của ông/bà thiếu hoặc có thông tin sai, không xác định được thì hồ sơ của ông/bà sẽ không được chấp nhận.

If there is any missing or incorrect/unidentified information, your application will not be accepted.

Ghi chú/Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản.

Each person fulfills one application form.

(2) Nạp ảnh trang nhân thân hộ chiếu và ảnh mặt chân dung, cỡ 4x6cm (mặt nhìn thng, không đeo kính).

Upload your passport data page image and photos in 4x6 cm size (straight looking without glasses).

(3) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao.

Specify type of passport: Ordinary/Official/Diplomatic.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.