ĐƠN VỊ:...................
BỘ PHẬN:...............                                   
Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

                                                                                                     Ngày....tháng....năm ......                                                        Nợ .....................
                                                                                                     Số: .................................                                                        Có .....................

- Họ và tên người giao: ...............................................................................................................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của .................................................................................................................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.....................................................................................................................................

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

 

Đơn

Số lượng

 

 

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ

vị

Theo

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

chứng từ

nhập

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):....................................................................................................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.......................................................................................................................................................................

 

 

 

                                     Ngày ... tháng... năm...

 NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI GIAO HÀNG
(Ký, họ tên)

THỦ KHO
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
     (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.