Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

TÊN NHÀ ĐĂNG KÝ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

……….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ,
DUY TRÌ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam.

1.      Thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế:  ........................................................................................................

- Tên viết tắt: ...........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

- Điện thoại: ............................................................................................................................

- Fax:  ........................................................................................................................................

- Hộp thư điện tử:  ...................................................................................................................

- Website: .................................................................................................................................

2. Đầu mối liên hệ

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .........................................

- Chức vụ: ................................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................

- Điện thoại:  ............................................................................................................................

- Fax:                                                                                                                                          

- Hộp thư điện tử: ....................................................................................................................

3. Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam (đánh vào ô tương ứng):

Là Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN  .............................................................  

Là Nhà đăng ký tên miền chính thức (accredited registrar) của tổ chức quản lý tên miền quốc tế. 

- Tên đối tác: ...........................................................................................................................

- Tên viết tắt:. ..........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:  ...........................................................................................................

- Điện thoại/Fax: .....................................................................................................................

- Hộp thư điện tử .....................................................................................................................

- Website: .................................................................................................................................

4. Cam kết

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐĂNG KÝ
TÊN MIỀN QUỐC T TẠI VIỆT NAM
(Người đại diện theo pháp luật
ký tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.