Mẫu số: 02/BVMT Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế:    Từ …… đến…..  

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Tên người nộp thuế :    ..................................................................................................

     [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:                                                                                                                             

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ......................................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.........................................................................................................

     [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:                                                                                                                             

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[120] Hợp đồng đại lý thuế số:...............................................ngày .....................................

                                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại khoáng sản

Sản lượng khoáng sản tính phí trong kỳ

Mức phí

 

Số phí phải nộp trong kỳ

Số phí đã kê khai trong kỳ

 

Chênh lệch giữa số quyết toán và kê khai

Đơn vị tính

Sản lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)= (6) - (7)

I

Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

 

 

 

 

 

 

1

.....

 

 

 

 

 

 

....

......

 

 

 

 

 

 

II

Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

 

 

 

 

 

 

1

....

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Tổng cộng:

 

 

 

            Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.                                             

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

......, ngày......tháng...... năm....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.