Mẫu số 02/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1).......................................... (2)..........................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               .............., ngày........tháng.........năm..........

 

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH VÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

 

I. BẢN THÂN:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:..........................................

Sinh ngày.......tháng......... năm...........tại.............................................................................

CMND số:...........................; ngày cấp:..........................; nơi cấp:.............................................

Quê quán:…......................................................................................................…......................

Nơi thường trú:....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................

Dân tộc:.......................; tôn giáo:........................; trình độ học vấn:...................................

Nghề nghiệp:....................... ................................; nơi làm việc:.........................................

……………………………………………………………………………………………..

Lịch sử bản thân: (ghi tóm tắt từ nhỏ đến nay làm gì, ở đâu)............................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em ruột, các con)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

III.  QUAN HỆ XÃ HỘI:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của những người có liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB)

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

IV.  HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT:

(Ghi tóm tắt các hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, biện pháp đã bị xử lý; những hành vi vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa bị xử lý; những hành vi vi phạm đang được xem xét để đề nghị đưa vào CSGDBB, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và thái độ của người vi phạm khi bị phát hiện, đề nghị xử lý)

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Nơi nhận:

-………;

- Lưu:......

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm;

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.