Mẫu số 02/ĐK - Mẫu sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính
 

Mẫu số 02/ĐK

 

……………..…………

(Tên cơ quan tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỈNH:...........................................................................Mã:  

 

 

 

 

HUYỆN: ......................................................................Mã:

 

 

 

 

 

XÃ:................................................................................Mã:

 

 

 

 

 

 

Quyển số:

 

 

 

 

  

 

……………..……

(Tên cơ quan tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………..…

(Tên cơ quan tiếp nhận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ,
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: …………./Liên 1


PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ,
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: ……………/Liên 2

I. PHẦN TIẾP NHẬN

Ngày….. tháng …..năm…...

Nhận hồ sơ của:…………………….........................

ĐT:………………..…………………….......................

Địa chỉ: ………………….………………...................

Hồ sơ thủ tục: ……………….……….......................

Gồm các giấy tờ: …………………………………….

Ngày hẹn trả:…………………….………..................

II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ

Ngày….. tháng …..năm………………….................

Trả kết quả cho:…………………………..................

Địa chỉ: ……………................................................

Giấy chứng nhận: Số seri: …….……. Số vào sổ cấp: ……..........................

Người nhận kết quả đã nộp giấy tờ (bản gốc) gồm:

……………………………………………………………


I. PHẦN TIẾP NHẬN

Ngày….. tháng …..năm…...

Nhận hồ sơ của:…………………………............................

ĐT:………………..……………………...............................

Địa chỉ: ………………….………………............................

Hồ sơ thủ tục: ……………….……………………………..

Gồm các giấy tờ: ……………………….…………………..

Ngày hẹn trả:……………….………………………………..

II. PHẦN TRẢ KẾT QUẢ

Ngày….. tháng …..năm…………….......…………………..

Trả kết quả cho:……………………………………………..

Địa chỉ: ……………..…………………….…………………..

Giấy chứng nhận: Số seri: …….……. Số vào sổ cấp: ……

Người nhận kết quả đã nộp giấy tờ (bản gốc) gồm:

…………………………………………………………………………

Lưu ý: Khi nhận kết quả, phải nộp lại Phiếu này cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Người nộp hồ sơ

(Ký tên và ghi tên)

Người nhận kết quả

(Ký tên và ghi tên)

Người nộp hồ sơ

(Ký tên và ghi tên)

Người nhận kết quả

(Ký tên và ghi tên)


Hướng dẫn viết sổ:

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Phần tiếp nhận hồ sơ của Phiếu và ký vào phần người nhận hồ sơ tại Liên 2 trước khi trao cho người nộp hồ sơ; người nộp hồ sơ ký vào Phần người nộp hồ sơ tại Liên 1.

2. Khi trả kết quả, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Phần Trả kết quả của Phiếu và ký vào phần người trả kết quả tại Liên 2; người nhận kết quả ký vào Phần người nhận kết quả tại Liên 1 và nộp lại Liên 2 cho cơ quan trả kết quả.

3. Sau khi trả kết quả, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có trách nhiệm lưu giữ Liên 1 và chuyển Liên 2 cùng toàn bộ giấy tờ gốc đã nhận của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản cho cơ quan đăng ký đất đai để lưu.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải đóng dấu treo tại phần tên cơ quan tiếp nhận và đóng dấu giáp lai vào giữa hai liên.

 


Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.