Mẫu số: 02/LPTB Ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2013/TT-BTC ngày  06/11/12013 của  Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao)

[01] Kỳ tính thuế: * Theo từng lần phát sinh

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

 

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):

[05] Mã số thuế (nếu có):

[06] Địa chỉ: 

[07] Quận/huyện:                          [08] Tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại:                             [10] Fax:                       [11] Email:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:..........................................ngày .................................................

I- ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Loại tài sản ( ô tô, xe máy, tàu thuyền...):

2. Tên hiệu tài sản:

3. Nước sản xuất:

4. Năm sản xuất:

5. Dung tích xi lanh:

6. Trọng tải ( hoặc công suất):

7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái ( đối với phương tiện chở khách):

8. Chất lượng tài sản:

9. Số máy:

10. Số khung:

11. Biển kiểm soát:

12. Số đăng ký:

13. Trị giá tài sản (đồng):

      ( Viết bằng chữ:                                                                                                        )

II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN:

1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản:

2. Địa chỉ:

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản:

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP HOẶC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):

 

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:

 

 

 

 

 

         Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

           .... ,  Nngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

 

B/ THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thuế):

1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng):

( Viết bằng chữ: ..........................................................................................................)

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): {Bằng trị giá tài sản tính LPTBlệ phí trước bạ nhân nhân (x) mức thu LPTBlệ phí trước bạ (%). Mức thu LPTBlệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng loại tài sản (máy bay, tàu thuyền, ô tô, xe máy các loại)}.....

   (Viết bằng chữ: .........................................................................................................)

   Nộp theo chương  ....... ........tiểu mục .......  

3. Địa điểm nộp:

4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày...tháng...năm...

           Quá ngày phải nộp theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả thêm tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm...... khoản...... Điều 3 Nghị định số ... ngày .... của Chính phủ:

 

 

 

6. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm...... khoản...... Điều ..... Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ:

 

 

 

..............., ngày........ tháng......... năm ....

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BB (Ký tên, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

....., Nngày ..…. tháng ..…. năm 201.....…

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

C/ PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ:

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):

(Viết bằng chữ:                                                                                                                        )           

 

                               ……………..., ngày …….. tháng ……… năm 201.....                                                       ....

                                  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.