Mẫu số: 02/PHLP Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày  06/11/2013 của  Bộ Tài chính                                                      

                                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế ..............................................................................................................

[05] Mã số thuế: ......................................................................................................................

[06] Địa chỉ:                                                                                                                             

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ......................................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................................

[13] Mã số thuế:.......................................................................................................................

[14] Địa chỉ:                                                                                                                             

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số :..............................................ngày ........................................

                                                                                               Đơn vị tiền:  Đồng Việt Nam

STT

Loại phí, lệ phí

Tiểu mục thu

Số tiền phí, lệ phí  thu được

Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)

Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ

 

Số tiền phí, lệ phí phải nộp Ngân sách Nhà nước

 

Số tiền phí, lệ phí đã kê khai trong kỳ

Chênh lệch giữa số quyết  toán và kê khai

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (4) – (6)

(8)

(9)= (7)- (8)

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.                                                              

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.