Mẫu số: 02/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

UBND..............

............................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm ........

[02Lần đầu   *              [03Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Tên người nộp thuế

[05] Địa chỉ:                                      

[05.1] Phường/xã:

[05.2]      Quận/huyện:

 [05.3] Tỉnh/Thành phố

[06] Sổ địa chính:

[07] Tờ bản đồ số:

 

         

 

 

STT

 

Loại ruộng đất

Phần hộ gia đình, cá nhân tự khai

Phần do UBND xã, đội thuế xác định

 

Xứ đồng

Ký hiệu thửa

Diện

tích

(m2)

Hạng

đất

Diện tích

(m2)

Hạng đất

Thuế ghi thu

(kg)

 

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

I

Cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mặt nước nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

...

 ........

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

II

Cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.  

 

..., Ngày ....... tháng ...... năm .........

Chủ hộ

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Cán bộ thuế

(Ký ghi rõ họ tên)

...., Ngày ....... tháng ...... năm .........

UBND xã, phường, thị trấn

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Một xứ đồng có nhiều thửa đất thì mỗi thửa đất kê khai vào một dòng

  - UBND: Uỷ ban nhân dân

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.