Mẫu số 02/TT-TĐTT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC/
NGÂN HÀNG…………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

………………, ngày ….. tháng ….. năm ….

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Điều chỉnh thông tin nộp lệ phí trước bạ

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Kho bạc Nhà nước/ Ngân hàng …………………….. xác nhận các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh thông tin nộp lệ phí trước bạ do …………………….. đã nộp, cụ thể:

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

Mã hồ sơ: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

Số chứng từ: ………………………….. Ngày nộp thuế: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………

STT

Nội dung

Thông tin sai

Thông tin điều chỉnh

1

Nhãn hiệu

 

 

2

Tên thương mại

 

 

……

…………………

 

 

Giấy xác nhận này có giá trị để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện./.

 

K TOÁN/ GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG/KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.